Przedsiębiorstwo INTRA sp. z o.o. w upadłości w Warszawie, w skład którego wchodzą m.in. nieruchomość przy ul. Odrowąża 11 w Warszawie, ruchomości, udziały i akcje oraz wartości niematerialnego i prawne

Number of views: 571


Zaproszenie do składania ofert na nabycie przedsiębiorstwa
INTRA sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym INTRA sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na nabycie przedsiębiorstwa INTRA sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

W skład przedsiębiorstwa INTRA sp. z o.o. w upadłości wchodzą w szczególności takie aktywa jak:

1 . prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 15/1, 15/2, 15/3 (obręb ewidencyjny nr 4-18-10), o łącznej pow. 8 421 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00192075/6 wraz ze związanym z prawem użytkowania wieczystego prawem własności posadowionych na tej nieruchomości budynków magazynowo biurowych, tj.:

 • budynek magazynowy, jednokondygnacyjny, o pow. 222 m2, przy ul. Staniewickiej;
 • budynek biurowy, czterokondygnacyjny, o pow. 3 374,25 m2, przy ul. Odrowąża 11;
 • inny budynek niemieszkalny, jednokondygnacyjny, o pow. 41,64 m2, przy ul. Odrowąża 11;
 • budynek magazynowy, jednokondygnacyjny, o pow. 62 m2, położony przy ul. Odrowąża 11;
 • budynek magazynowy, sześciokondygnacyjny, położony przy ul. Odrowąża 11;

2 . ruchomości, tj.:

a. meble;

b. sprzęt biurowy;

3 . udziały i akcje, tj.:

a. udziały w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 14a, 03-310 Warszawa, KRS 0000586370;

b. akcje w Organizacji Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa, KRS 0000059465;

4 . wartości niematerialne i prawne, w tym, w szczególności prawo ochronne na znak towarowy słowno–graficzny „intra”, nr prawa wyłącznego R.105798.

Obecnie w przedsiębiorstwie zatrudnionych pozostaje dwudziestu ośmiu pracowników, przy czym większość w okresie wypowiedzenia.

Syndyk zastrzega, iż nabycie przedsiębiorstwa INTRA sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie może nie prowadzić do automatycznego skutku przejścia zezwoleń – określonych uprawnień i obowiązków – w tym zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Odrowąża 11, a taki skutek wymagałby ewentualnie stosownych rozstrzygnięć organów administracji przy czym ustalenie powyższych elementów leżałoby w całości po stronie oferenta.

Syndyk zastrzega, iż nabycie przedsiębiorstwa INTRA sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie nie będzie prowadzić do przeniesienia praw i obowiązków z kontraktów, chyba, że oferent własnym staraniem i na własne ryzyko i koszt będzie chciał pozyskać zgodę danego kontrahenta na przeniesienie praw i obowiązków z danych kontraktów.

Oferta nabycia przedsiębiorstwa INTRA sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie powinna zawierać:

 • dane oferenta

[dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko / imiona i nazwiska (w przypadku wielości osób) / firmę, adres korespondencyjny, KRS, NIP, REGON (w zależności od formy prawnej oferenta) / PESEL (w przypadku osoby fizycznej), adres email, nr telefonu kontaktowego];

 • oferowaną cenę nabycia przedsiębiorstwa INTRA sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie;
 • okres ważności oferty, który powinien wynosić co najmniej trzy miesiące od daty złożenia;
 • podpis

Oferty należy złożyć do dnia 09 grudnia 2021 roku w formie:

 • elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres poczty elektronicznej – oferty@saltarski.com

lub

 • papierowej na adres korespondencyjny Kancelarii Syndyka – Tycjan Saltarski Syndyk Masy Upadłości INTRA sp. z o.o. w upadłości:Aleja Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02–797 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do Syndyka. Oferta, która wpłynie do Syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Syndyk wskazuje, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert na nabycie przedsiębiorstwa INTRA sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Złożone oferty będą przedmiotem analiz. Stosownie do wyników przeprowadzonych analiz Syndyk poinformuje oferentów o swoim stanowisku co do treści danej oferty, która wpłynie do Syndyka.