Udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. nr 37/6, 59/3 z obrębu nr 3 – Bark Wrócikowo, o pow. 84 694,00 m2, położonej w miejscowości Bark, gm. Barczewo, pow. olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Izabeli Wilczyńskiej

Number of views: 12,532


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Izabeli Wilczyńskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt OL1O/GUp-s/48/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. nr 37/6, 59/3 z obrębu nr 3 – Bark Wrócikowo, o powierzchni 84 694,00 m2, położonej w miejscowości Bark, gm. Barczewo, pow. olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OL1O/00080333/0.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 119 475,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i 00/100).

Oferty należy składać w terminie do dnia 23 marca 2023 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02–797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka wskazana powyżej. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (tj. Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02–797 Warszawa) wraz z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA ZAKUP UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, w postępowaniu upadłościowym Izabeli Wilczyńskiej, sygn. akt OL1O/GUP–S/48/2022” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 11 947,50 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych i 50/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Izabeli Wilczyńskiej kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Izabeli Wilczyńskiej o nr 20 1090 2620 0000 0001 5050 8894 (prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.) z dopiskiem „Wadium – udział 1/2 nieruchomość gruntowa”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02–797 Warszawa w dniu 27 marca 2023 roku o godzinie 10:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka lub upoważnioną przez niego osobę.

Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym z dnia 20 czerwca 2022 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Mariusza Sienkiewicza, który jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02–797 Warszawa w godz. 8:00–16:00 oraz w aktach postępowania upadłościowego prowadzonych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, sygn. akt OL1O/GUp–s/48/2022.

Regulamin sprzedaży z dnia 06 lutego 2023 roku, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Przez wzgląd na osobę nabywcy, w odniesieniu do Przedmiotu sprzedaży może mieć zastosowanie ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w szczególności art. 3 ust. 4 wskazanej ustawy, kreujący uprawnienie do prawa pierwokupu przysługujące z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży udziału w nieruchomości – TUTAJ
  2. Wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości – TUTAJ