Udział 1/2 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – dz. ewid. 17/2 położonej w miejscowości Worpławki, Gm. Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Katarzyny Dubowskiej// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 21,645


Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Dubowskiej prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp „of” 59/20, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki udziału 1/2 części w prawie współwłasności nieruchomości w postaci działki o nr 17/2 o powierzchni 0,51 ha, położonej w miejscowości Worpławki, Gmina Reszel, powiat kętrzyński, województwo warmińsko – mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OL1K/00028024/5.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2022 roku godz. 15:30 na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt V GUp „of” 59/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Dubowskiej w sprawie V GUp „of” 59/20 dotyczy udziału w działce o nr 17/2” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Katarzyny Dubowskiej kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Katarzyny Dubowskiej o nr  PL 95 1090 2590 0000 0001 4661 4854 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of”  59/20 – udział w działce nr 17/2 Worpławki”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 28 grudnia 2022 roku o godzinie 10:00. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży, Syndyk zarządzi przeprowadzenie Aukcji.

Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę Mariusza Sienkiewicza dnia 27 maja 2021 roku, który zostanie udostępniony do wglądu w formie skanu, w odpowiedzi na wniosek o jego udostępnienie skierowany na adres e-mail Kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com.

Regulamin sprzedaży z dnia 17 listopada 2022 roku, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży udzielane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Przedmiot sprzedaży stanowi udział w prawie współwłasności nieruchomości o przeznaczeniu rolnym o powierzchni łącznej przekraczającej 0,3 ha. Przez wzgląd na osobę nabywcy, w odniesieniu do Przedmiotu sprzedaży może mieć zastosowanie ustawa w z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 roku – Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w szczególności art. 3 ust. 4 wskazanej ustawy, kreujący uprawnienie do prawa pierwokupu przysługujące z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.

 

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży udziału w nieruchomości TUTAJ.
  2. Wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości TUTAJ .
  3. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości TUTAJ.