Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Nowa Wieś Wielka, gm. Lidzbark Warmiński, pow. lidzbarski, woj. warmińsko mazurskie, wchodząca w skład mas upadłości Jerzego i Bożeny Pradiuszyk// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 5,868


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego i Bożeny Pradiuszyk – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp „of” 68/21, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki składników mas upadłości Jerzego i Bożeny Pradiuszyk w postaci przypadających Upadłym udziałów po 1/2 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewid. nr 13/5 o powierzchni 3,7900 ha, położonej w miejscowości Nowa Wieś Wielka, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko mazurskie, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr OL1L/00011703/8. Nieruchomość stanowi grunty rolne – głównie użytki orne, użytkowane rolniczo.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 112 184,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 00/100) brutto.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 roku godz. 15:30 na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do ww. Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt V GUp „of” 68/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Jerzego i Bożeny Pradiuszyk dotyczy udziałów w działce o nr 13/5 Nowa Wieś Wielka” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 11 300,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta złotych 00/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Jerzego i Bożeny Pradiuszyk kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jerzego Pradiuszyk o nr  PL 88 1050 1025 1000 0092 8493 8900 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of”  68/21 – udziały w działce nr 13/5 Nowa Wieś Wielka”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 22 kwietnia 2022 roku o godzinie 10:00. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży, Syndyk zarządzi przeprowadzenie Aukcji wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży zostały wyrażone w Operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczaka z dnia 2 listopada 2021 roku, który to operat zostanie udostępniony do wglądu w formie skanu, w odpowiedzi na wniosek zainteresowanego o jego udostępnienie skierowany na adres e-mail Kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com.

Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziałów w prawie współwłasności nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze stanem Nieruchomości, której dotyczy Przedmiot sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dokonania oględzin za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Przez wzgląd na osobę nabywcy, w odniesieniu do Przedmiotu sprzedaży może mieć zastosowanie ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 roku – Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w szczególności art. 3 ust. 4 wskazanej ustawy, kreujący uprawnienie do prawa pierwokupu przysługujące z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży nieruchomości – TUTAJ.
  2. Wzór oferty nabycia udziałów w nieruchomości – TUTAJ