Polityka prywatności

Znak

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym, nadzorca sądowy/zarządca ustanowiony w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
 2. Dane kontaktowe to e-mail: kancelaria@saltarski.com lub tel.: (22) 749 16 55.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. weryfikacji zgłoszenia wierzytelności,
  2. sporządzenia listy wierzytelności/spisu wierzytelności,
  3. sporządzenia planu podziału,
  4. archiwizacyjnych.
 4. Podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wierzyciela, nrPESEL, NIP i REGON oraz wierzytelności przysługującej wierzycielowi w stosunku do Upadłego.
 6. Dane osobowe wierzyciela mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora pracownikom, operatorom pocztowym, dostawcom usług bankowych i informatycznych, jak i podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Dane osobowe wierzyciela będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten może być dłuższy z powodu przetwarzania w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Wierzyciel posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
 9. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami RODO.