35 udziałów w kapitale zakładowym spółki EKO-EN-EL sp. z o. o. w Dubowie Drugim, wchodzących w skład masy upadłości Wigry-Projekt Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości „Wigry-Projekt” sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki 35 udziałów w kapitale zakładowym spółki EKO-EN-EL sp. z o. o. z siedzibą w Dubowie Drugim, wyszczególnionych w „Oszacowaniu wartości 35 udziałów (35% kapitału) spółki EKO-EN-EL sp. z o.o. (nr KRS 0000432144) Dubowo Drugie 31, 14-400 Suwałki posiadanych przez wspólnika Wigry-Projekt sp. z o.o. w upadłości wg aktywów netto spółki (wg stanu na dzień 24.05.2022 r. i bilansu na dzień 31.12.2020 r.)” sporządzonym dnia 24.05.2022 r. przez biegłego sądowego Andrzeja Jakubaszka, za cenę nie mniejszą niż 1,23 zł (słownie: jeden złoty i dwadzieścia trzy grosze) brutto.

Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Osoby zainteresowane nabyciem Przedmiotu sprzedaży winny składać oferty bezpośrednio w Kancelarii Syndyka tj. Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02 – 797 Warszawa (w godzinach pracy Kancelarii Syndyka) lub przesłać je na adres e-mail kancelarii Syndyka: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 25 czerwca 2024 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Oferta zakupu powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
  • kontaktowy numer telefonu i e-mail,
  • nazwę postępowania upadłościowego w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
  • dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
  • oferowaną cenę nabycia,
  • podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.

Każdy oferent przystępujący do procesu sprzedaży poprzez złożenie oferty potwierdza fakt zapoznania się ze stanem ogólnym składników majątkowych będących jej przedmiotem i dokonaniem ich pełnej weryfikacji.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie zakreślonym do składania ofert więcej niż jednej oferty, a nadto oferty złożone w terminie opiewać będą na wartość równą co najmniej cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję.

Syndykowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od sprzedaży przedmiotowego składnika majątkowego na każdym etapie bez podania przyczyny (także po wyłonieniu oferty najkorzystniejszej). Wskazane wyżej uprawnienie może zostać zrealizowane w każdym czasie przed zawarciem umowy sprzedaży.

Wszelkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości całości ceny sprzedaży.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Do pobrania:

  1. Oświadczenie o zachowaniu poufności – TUTAJ
Przetargi

Lista aktualnych przetargów