Laptopy, telefony, meble i inne wyposażenie biura, wchodzące w skład masy upadłości Hermes Energy Group S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Hermes Energy Group SA w upadłości z/s w Warszawie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości w postaci laptopów, telefonów, mebli i innego wyposażenia biura.

Zestawienie ruchomości z cenami jest dostępne do pobrania TUTAJ

Poglądowe zdjęcia ruchomości dostępne do wglądu na dropbox Kancelarii Syndyka – link poniżej.

https://www.dropbox.com/scl/fo/wl0zhkiswffl8mskncqtu/h?dl=0&rlkey=e6yatayvoczm4u3jf59pyh9yc

Szczegółowe informacje dot. przedmiotu sprzedaży pod nr tel. 695-400-064 (kontakt wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00) lub e-mail e.krawczyk@saltarski.com.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 05.04.2024r. – decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  1. Dokładne oznaczenie oferenta.
  2. Oferowaną jednostkową cenę nabycia netto, za poszczególne ruchomości.
  3. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, tj. stanem technicznym, użytkowym, prawnym oraz wyposażeniem ruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
  4. Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.
  5. Dokładne oznaczenie przedmiotu oferty.
  6. Kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.

Jeżeli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki sprzedaży, Syndyk (lub osoba przez niego upoważniona) przeprowadzi aukcję za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Regulamin aukcji zostanie przesłany pocztą elektroniczną email do zainteresowanych.

Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę sprzedaży przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów