Maszyny budowlane, narzędzia i inne ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Planeta S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Planeta S.A. w upadłości z/s w Warszawie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki maszyn budowlanych, narzędzi i innych ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Planeta S.A. w upadłości.

Podana cena to cena netto, która będzie powiększona o 23% Vat.

Zestawienie ruchomości z cenami jednostkowymi dostępne do pobrania TUTAJ

Poglądowe zdjęcia ruchomości dostępne do wglądu na dropbox Kancelarii Syndyka – link poniżej.

https://saltarski.sharepoint.com/:f:/g/EoAPxyPR7yFLo4182I-YXRsBWMOxYJPXBQQc2X75T56Vrg?e=gUfvcF

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach sprzedaży dostępne pod nr tel. 663-202-900 oraz e-mail: e.krawczyk@saltarski.com (kontakt wyłącznie w dni robocze od pon. do pt. w godz. 8:00 – 16:00).

Adres oględzin: ul. Zdziarska 21, Warszawa

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka, tj. na adres: Tycjan Saltarski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 06.05.2024 r.– decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  1. Dokładne oznaczenie oferenta.
  2. Oferowaną jednostkową cenę nabycia netto, za poszczególne ruchomości.
  3. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, tj. stanem technicznym, użytkowym, prawnym oraz wyposażeniem ruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
  4. Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.
  5. Dokładne oznaczenie przedmiotu oferty.
  6. Kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.

W przypadku otrzymania przez Syndyka, w terminie o którym mowa  powyżej, więcej niż jednej oferty, a nadto oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wszystkie opisy i zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią potwierdzenia stanu technicznego pojazdów. Każdy oferent jest zobowiązany przed złożeniem oferty do samodzielnego, bezpośredniego zapoznania się ze stanem pojazdów, ich kompletnością i stopniem zużycia.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, a rzeczy objęte tą sprzedażą nie są objęte rękojmią za wady. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Odpowiedzialność Syndyka wynikająca z art. 471 KC jest wyłączona.

W celu uniknięcia wątpliwości Syndyk wskazuje, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów