Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Warszawie przy ul. Zdziarskiej 21 oraz ruchomości, wchodzące w skład masy upadłości Planeta S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Planeta S. A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA1M/GUp/30/2022, ogłasza przetarg (aukcje) na łączną sprzedaż:

a) prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Zdziarskiej 21, stanowiącej działkę ewid. nr 178 z obrębu 4/16/16 o pow. 5 910 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00198557/1, zabudowanej budynkiem biurowo-magazynowym, biurowo – magazynowo – socjalnym oraz budynkiem magazynowym, ujętej w spisie inwentarza sporządzonym przez Syndyka w pozycji 2.5;

b) ruchomości ujętych w spisie inwentarza sporządzonym przez Syndyka w pozycjach 412, 445, 470, 471, 472, 545, 559, 637, 688, 692, 715, 916, 913;

Cena wywoławcza Przedmiotu przetargu wynosi brutto 7 435 717,77 zł (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych i 77/100), w tym cena prawa własności Nieruchomości w kwocie 7 418 259,15 zł brutto oraz  cena praw własności Ruchomości w kwocie 17 458,62 zł brutto.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 07 maja 2024 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt WA1M/GUp/30/2022 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Planeta S. A.” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 700 000,00 zł (siedemset tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Planeta S. A. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. o nr 08 1600 1127 0003 0122 2427 7001, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. WA1M/GUp/30/2022” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 maja 2024 roku o godzinie 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Opis i oszacowanie Przedmiotu przetargu, opracowane przez rzeczoznawcę majątkowego Andrzeja Zalewskiego według stanu na dzień 24 marca 2023 r. oraz szczegółowe warunki przetargu są dostępne do wglądu w aktach postępowania upadłościowego Planeta S. A. w upadłości prowadzonego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod sygn. akt: WA1M/GUp/30/2022 (po uprzednim złożeniu wniosku w KRZ) oraz w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w godz. 8.00 – 15.00. Opis i oszacowanie może być udostępnione przez Syndyka również w formie skanu za pośrednictwem poczty e-mail: kancelaria@saltarski.com lub usługi „Dropbox”. Syndyk udostępnia Opis i oszacowanie po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o poufności, o treści i formie określonej przez Syndyka.

Szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Sprzedaż Przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu na każdym etapie bez wyboru oferty w uzasadnionych przypadkach.

Do pobrania:

  1. Warunki przetargu TUTAJ
Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów