Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem nieczynnej ubojni i masarni, położone w m. Nakomiady 27, pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie, wchodzące w skład masy upadłości Michała Korzeniewskiego

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Michała Korzeniewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp „of” 167/21, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących działki ewid. nr 148/2 i 148/3 o łącznej pow. 5 840 m2, położonych w miejscowości Nakomiady, gm. Kętrzyn, pow. kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie, dla których Sąd Rejonowy w Kętrzynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1K/00009407/5 i OL1K/00003812/5. Działka nr 148/3 zabudowana domem jednorodzinnym parterowym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 81,85 m2 oraz budynkami gospodarczymi dla rolnictwa o łącznej pow. zabudowy 739 m2, w tym budynkiem po nieczynnej ubojni i masarni. Działka nr 148/2 zabudowana budowlami muru oporowego oraz utwardzonej „zawrotki” dla samochodów.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 243 922,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote).

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 roku do godziny 15:00 na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt V GUp „of” 167/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Michała Korzeniewskiego w sprawie V GUp „of” 167/21” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 24 392,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Michała Korzeniewskiego kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Michała Korzeniewskiego o nr PL 62 1050 1025 1000 0092 8792 0566 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 167/21”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 29 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne, Syndyk wyznaczy termin aukcji, która zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego mgr. inż. Artura Olczaka w dniu 28 października 2023 r., który to Operat zostanie udostępniony zainteresowanym za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” w oparciu o wniosek skierowany na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Syndyk udostępni Operat po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o poufności, dostępnego do pobrania poniżej. Operat pozostaje również do wglądu w aktach sprawy o sygn. akt V GUp „of” 167/21 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze stanem nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dokonania oględzin za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Regulamin sprzedaży z dnia 05 stycznia 2024 roku, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży nieruchomości TUTAJ
  2. Wzór oferty nabycia nieruchomości TUTAJ
  3. Oświadczenie o zachowaniu poufności TUTAJ

 

Galeria

 

Przetargi

Lista aktualnych przetargów