Samochód ciężarowy Volkswagen Caddy, nr rej. TK 4668F, rok prod. 2010, poj. 1896 cm3, 77 kW, diesel, wchodzący w skład masy upadłości ACTIVE MG Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości ACTIVE MG Sp. z o.o. Sp. K w upadłości z siedzibą w Kielcach sprzeda, w trybie aukcji poprzedzonej konkursem ofert:

samochód ciężarowy Volkswagen Caddy, nr rej. TK 4668F, VIN: WV1ZZZ2KZAX086948, rok prod. 2010, poj. 1896 cm3, 77 kW, diesel, przebieg: 272 tyś. km. Samochód wyposażony w hak.

Za cenę nie niższą niż 17.000,00 brutto (w tym należny podatek VAT 23%).

Szczegółowe informacje o przedmiocie , trybie i warunkach sprzedaży oraz możliwość umówienia spotkania w celu oglądu przedmiotu sprzedaży, dostępne pod numerem tel. 513438973 (kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 15:00 ).

Samochód znajduje się w Kielcach.

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zgłoszenie udziału poprzez złożenie oferty cenowej, która winna zawierać:

– dane oferenta w postaci: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, PESEL lub NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail

– określenie przedmiotu sprzedaży z podaniem oferowanej ceny nabycia wyrażonej w wartości netto, nie mniejszej niż określona powyżej.

Oferty na nabycie należy nadsyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@saltarski.com.

Termin nadsyłania ofert zostaje ustalony na dzień 19 lipca 2024 r. przy czym decyduje data wpływu oferty do Syndyka.

W przypadku otrzymania przez Syndyka, w terminie o którym mowa  powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie, a nadto oferty, będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję, powiadamiając o tym z odpowiednim uprzedzeniem (mailem, faksem lub pismem) wszystkich oferentów, którzy złożyli w terminie ważne i skuteczne oferty – równe co najmniej cenie minimalnej. Syndyk powiadomi uczestników aukcji o treści regulaminu aukcji, jak też o terminie, sposobie jak i miejscu przeprowadzenia aukcji. Cenę wywoławczą podczas aukcji będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana przez oferentów dopuszczonych do aukcji. Syndyk udzieli przybicia temu z uczestników aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję żaden z uczestników aukcji nie podwyższy (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przyjęciem). Jeżeli po rozpoczęciu aukcji żaden z oferentów nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej, Syndyk dokona wyboru oferty tego z oferentów, który zaoferował najwyższą cenę wyrażoną w ważnej i skutecznie złożonej ofercie. Sprzedaż będzie możliwa dopiero po uprzednim uiszczeniu przez oferenta do kasy, bądź też na rachunek bankowy masy upadłości całości ustalonej ceny sprzedaży. Cena sprzedaży ustalona w wyniku wyboru oferty jest ostateczna i nie podlega negocjacji.
Ewentualne koszty wynikłe z zawarcia umowy sprzedaży, w tym koszty załadunku, rozładunku jak i koszty transportu w całości ponosić będzie kupujący oferent;

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.

W celu uniknięcia wątpliwości Syndyk wskazuje, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.

 

Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów