Samochody osobowe, samochody ciężarowe, przyczepy i naczepy wchodzące w skład masy upadłości Planeta S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Planeta S.A. w upadłości z/s w Warszawie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki pojazdów, przyczep i naczep wchodzących w skład masy upadłości Planeta S.A. w upadłości.

Zestawienie ruchomości z cenami jednostkowymi dostępne do pobrania TUTAJ

Podane ceny to ceny netto, które będą powiększone o 23% Vat.

Poglądowe zdjęcia ruchomości dostępne do wglądu na dropbox Kancelarii Syndyka – link poniżej.

https://saltarski.sharepoint.com/:f:/g/EkHcfKnlw_5Al0lZUZCIo7sBPsSQ5jSICMtxty2WJ8KilA?e=KE1of2

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach sprzedaży dostępne pod nr tel. 663-202-900 oraz e-mail: e.krawczyk@saltarski.com (kontakt wyłącznie w dni robocze od pon. do pt. w godz. 8:00 – 16:00).

Adres oględzin: ul. Zdziarska 21, Warszawa.

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka, tj. na adres: Tycjan Saltarski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 05.06.2024 r. – decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • Dokładne oznaczenie oferenta.
  • Oferowaną jednostkową cenę nabycia netto, za poszczególne ruchomości.
  • Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, tj. stanem technicznym, użytkowym, prawnym oraz wyposażeniem ruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
  • Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.
  • Dokładne oznaczenie przedmiotu oferty.
  • Kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.

W przypadku otrzymania przez Syndyka, w terminie o którym mowa  powyżej, więcej niż jednej oferty, a nadto oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wszystkie opisy i zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią potwierdzenia stanu technicznego pojazdów. Każdy oferent jest zobowiązany przed złożeniem oferty do samodzielnego, bezpośredniego zapoznania się ze stanem pojazdów, ich kompletnością i stopniem zużycia.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, a rzeczy objęte tą sprzedażą nie są objęte rękojmią za wady. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Odpowiedzialność Syndyka wynikająca z art. 471 KC jest wyłączona.

W celu uniknięcia wątpliwości Syndyk wskazuje, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów