Udziały w nieruchomościach położonych w Pudlikajmach i Nerwikach oraz ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Jerzego Pradiuszyk i Bożeny Pradiuszyk

Syndyk Mas Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego Pradiuszyk i Bożeny Pradiuszyk – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp „of” 68/21, ogłasza łączną sprzedaż w trybie z wolnej ręki składników mas upadłości Jerzego i Bożeny Pradiuszyk w postaci:

a) udziału wynoszącego 1/2 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki o nr 25/1 z obrębu 27 – Nerwiki, gm. Górowo Iławeckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko – mazurskie, KW nr OL1Y/00008570/2;

b) udziału wynoszącego 29/32 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi o nr dz. 26, 27, 45, 17 z obrębu nr 38 – Pudlikajmy, gm. Górowo Iławeckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko- mazurskie, KW o nr OL1Y/00005186/2;

c) udziału wynoszącego 29/32 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – dz. nr 25/2 z obrębu nr 27 – Nerwiki, gm. Górowo Iławeckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko – mazurskie, KW o nr OL1Y/00007371/0;

d) Ciągnika rolniczego marki URSUS C360, NBA E389, rok prod. 1981;

e) Sieczkarni do kukurydzy jednorzędowej MEX GT;

f) Rozrzutnika obornika;

g) Kosiarki dyskowej Alka.

dalej „Przedmiot sprzedaży”.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 491.900,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych) brutto.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00 na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt V GUp „of” 68/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Jerzego i Bożeny Pradiuszyk – dotyczy sprzedaży mienia w postępowaniu upadłościowym Jerzego i Bożeny Pradiuszyk” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 49 190,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) – najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Jerzego Pradiuszyk kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jerzego Pradiuszyk o nr  PL88 1050 1025 1000 0092 8493 8900 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of”  68/21 sprzedaż mienia w postępowaniu upadłościowym Jerzego i Bożeny Pradiuszyk”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w dniu 30 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w regulaminie sprzedaży, Syndyk zarządzi przeprowadzenie Aukcji wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Aukcja może zostać przeprowadzona bezpośrednio po czynności otwarcia i rozpoznania ofert lub też w zależności od decyzji Syndyka w innym terminie.

Operaty szacunkowe nieruchomości, jak też materiał poglądowy odzwierciedlający stan ruchomości,  zostaną udostępnione zainteresowanym za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” w oparciu o wniosek skierowany na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Syndyk udostępni Operaty po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o poufności, dostępnego do pobrania poniżej. Operaty pozostają również do wglądu w aktach sprawy o sygn. akt V GUp „of” 68/21 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Regulamin sprzedaży z dnia 14 marca 2024 r., w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziałów w prawie współwłasności ww. nieruchomości i ruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży oraz uzgodnienie terminu dokonania oględzin nieruchomości i ruchomości, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży – TUTAJ
  2. Wzór oferty nabycia udziałów w nieruchomościach i ruchomości – TUTAJ
  3. Oświadczenie o zachowaniu poufności TUTAJ

 

Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów