Udziały w nieruchomościach położonych w Pudlikajmach i Nerwikach oraz ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Jerzego Pradiuszyk i Bożeny Pradiuszyk

Syndyk Mas Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego Pradiuszyk i Bożeny Pradiuszyk – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp „of” 68/21, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki:

  1. udziału wynoszącego 1/2 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki o nr 25/1 z obrębu 27 – Nerwiki, gm. Górowo Iławeckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko – mazurskie, KW nr OL1Y/00008570/2;
  2. udziału wynoszącego 29/32 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi o nr dz. 26, 27, 45, 17 z obrębu nr 38 – Pudlikajmy, gm. Górowo Iławeckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko- mazurskie, KW o nr OL1Y/00005186/2;
  3. udziału wynoszącego 29/32 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – dz. nr 25/2 z obrębu nr 27 – Nerwiki, gm. Górowo Iławeckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko – mazurskie, KW o nr OL1Y/00007371/0;
  4. Ciągnika rolniczego marki URSUS C360, NBA E389, rok prod. 1981;
  5. Sieczkarni do kukurydzy jednorzędowej MEX GT;
  6. Rozrzutnika obornika;
  7. Kosiarki dyskowej Alka;

dalej „Przedmiot sprzedaży”.

Cena wywoławcza w przypadku złożenia oferty nabycia łącznie wszystkich aktywów wchodzących w skład Przedmiotu sprzedaży wynosi 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) brutto.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 lipca 2024 r. do godz. 15:30 na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości odpowiadającej 10% przedmiotu oferty, najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert, wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jerzego Pradiuszyk o nr PL88 1050 1025 1000 0092 8493 8900 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 68/21 sprzedaż mienia w postępowaniu upadłościowym Jerzego i Bożeny Pradiuszyk”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w dniu 23 lipca 2024 r. o godz. 10:00. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w regulaminie sprzedaży, Syndyk zarządzi przeprowadzenie Aukcji.

Pierwszeństwo w rozpoznaniu mają oferty obejmujące wszystkie aktywa objęte procesem sprzedaży (oferty łączne).

Operaty szacunkowe nieruchomości, jak też materiał poglądowy odzwierciedlający stan ruchomości,  zostaną udostępnione zainteresowanym za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” w oparciu o wniosek skierowany na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Syndyk udostępni Operaty po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o poufności, dostępnego do pobrania poniżej.

Regulamin sprzedaży z dnia 08 maja 2024 r. oraz wzór oferty nabycia udziałów w prawie współwłasności ww. nieruchomości i ruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży oraz uzgodnienie terminu dokonania oględzin nieruchomości i ruchomości, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży – TUTAJ 
  2. Wzór oferty nabycia udziałów w nieruchomościach i ruchomości – TUTAJ
  3. Oświadczenie o zachowaniu poufności TUTAJ

 

Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów