Wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 12 369 725,57 zł, wchodzące w skład masy upadłości INTRA Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości INTRA Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości o łącznej wartości nominalnej 10 159 131,51 zł, za łączną cenę nie niższą niż 104 677,22 zł (słownie: sto cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i 22/100).

Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży, w tym o wykaz wierzytelności objętych sprzedażą, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Osoby zainteresowane nabyciem Przedmiotu sprzedaży winny składać oferty bezpośrednio w Kancelarii Syndyka tj. Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02 – 797 Warszawa (w godzinach pracy Kancelarii Syndyka) lub przesłać je na adres e-mail kancelarii Syndyka: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 29 marca 2024 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Oferta zakupu powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
  • kontaktowy numer telefonu i e-mail,
  • nazwę postępowania upadłościowego w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
  • dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
  • oferowaną cenę nabycia,
  • podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie zakreślonym do składania ofert więcej niż jednej oferty na nabycie tych samych wierzytelności, równych cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję przyjmując za cenę wywoławczą najwyższą cenę spośród dotychczas zaoferowanych. Regulamin aukcji ustala Syndyk; warunki aukcji mogą przewidywać obowiązek wpłacenia wadium w kwocie do 25% ceny wywoławczej.

Do dnia zawarcia umowy sprzedaży Syndyk jest uprawniony do wyłączenia ze zbycia wierzytelności lub ich części, w szczególności w przypadku dokonania zapłaty przez dłużnika – w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności zostanie odpowiednio pomniejszona.

Syndykowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od sprzedaży wszystkich lub niektórych wierzytelności, do dnia zawarcia umowy sprzedaży, bez podania przyczyny.

Wszelkie koszty zawarcia umowy oraz podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi kupujący.

Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości całości ceny sprzedaży.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów