Wierzytelności o wartości nominalnej 7 916,22 zł wchodzące w skład masy upadłości Moniki Osóbki

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Moniki Osóbki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wierzytelności o wartości nominalnej 7 916,22 zł powstałej w trakcie wykonywania usług transportowych przez firmę Upadłej pod nazwą Monika Osóbka Usługi Transportowe, NIP: 6631767843, na rzecz podmiotu zagranicznego NOVA LOGISTICS OW, szczegółowo opisanych w „Oszacowaniu wartości rynkowej i likwidacyjnej wierzytelności przysługujących Monice Osóbce w upadłości…”, sporządzonym dnia 14 sierpnia 2023 roku przez biegłego Andrzeja Jakubaszka, za cenę łączną nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

>Pisemne oferty zakupu wierzytelności winny być złożone bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 26 września 2023 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Oferta zakupu powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), kontaktowy numer telefonu i e-mail,
  • dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
  • oferowaną cenę nabycia,
  • nazwę postępowania upadłościowego w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
  • podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku braku możliwości przesłania skanu podpisanej oferty, dopuszczalne jest przesłanie oferty w treści wiadomości e-mail.

W przypadku otrzymania w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie należności Upadłej, a nadto dane oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk lub pełnomocnik ustanowiony przez Syndyka przeprowadzi aukcję.

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po dokonaniu zapłaty odpowiadającej sumie transakcyjnej na rachunek bankowy masy upadłości Moniki Osóbki.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży należności ponosi Kupujący.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów