Wierzytelności z tytułu dostaw, wchodzące w skład masy upadłości Marcpol S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach informuje o możliwości nabycia w trybie z wolnej ręki części wierzytelności z tytułu dostaw wchodzących w skład masy upadłości Marcpol S.A. w upadłości za łączną cenę nie niższą niż  1 963,64 zł.

Wycena ww. wierzytelności, jakie zostały przeznaczone do sprzedaży została sporządzona w „Oszacowaniu wartości należności z tytułu dostaw Marcpol SA w upadłości z siedzibą w Łomiankach (nr KRS 0000104488)” z dnia 29 czerwca 2019 roku przez dr Edytę Piątek, a następnie w aktualizacji tej wyceny z dnia 30 stycznia 2023 roku.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży, w tym zapytania o przesłanie Oszacowania oraz szczegółowego wykazu wierzytelności oferowanych do sprzedaży wraz z jednostkowymi cenami minimalnymi poszczególnych wierzytelności, należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Syndyk udostępni Oszacowanie po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o poufności dostępnego do pobrania poniżej. 

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 14 czerwca 2024 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferta zakupu powinna przede wszystkim zawierać: dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), kontaktowy numer telefonu i e-mail, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, nazwę postępowania upadłościowego, w skład którego wchodzi przedmiot oferty, oferowaną cenę nabycia, wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy, podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie należności, które to oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk zastrzega możliwość przeprowadzenia aukcji. Cenę wywoławczą podczas aukcji będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana przez oferentów dopuszczonych do aukcji.

Syndyk jest uprawniony do wyłączenia ze zbycia poszczególnych, jednostkowych należności lub ich części, przy jednoczesnym pomniejszeniu ceny sprzedaży wierzytelności o kwotę odpowiadającą jednostkowej wartości takiej wierzytelności wskazanej w wykazie wierzytelności oferowanych do sprzedaży.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości oferent. Oferent/Kupujący/Nabywca zobowiązany jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed podpisaniem umowy z Syndykiem. Syndykowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od sprzedaży składników majątkowych objętych procesem sprzedaży – bez podawania przyczyny. Wskazane wyżej uprawnienie może zostać zrealizowane w każdym czasie przed zawarciem umowy sprzedaży. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Do pobrania:

  1. Oświadczenie o zachowaniu poufności – TUTAJ
Przetargi

Lista aktualnych przetargów