150 udziałów o wartości nominalnej 7 500 zł w spółce Biogarden GBW Sp. z o.o., KRS: 0001014634, wchodzących w skład masy upadłości Tomasza Brauna

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Tomasza Brauna – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: KI1L/GUp-s/298/2023, zaprasza do udziału w rokowaniach dotyczących możliwości nabycia 150 udziałów o wartości nominalnej 7 500 zł w spółce Biogarden GBW Sp. z o.o., KRS: 0001014634, NIP: 5472235730.

Bliższe informacje o przedmiocie sprzedaży są dostępne w Kancelarii Syndyka – Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego za pośrednictwem tel.: (22) 185 51 60 oraz e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Oferty w formie pisemnej ze wskazaniem proponowanej ceny nabycia należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa bądź w wersji elektronicznej (oferta z podpisem osoby uprawnionej przesłana w formie skanu) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 roku.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów