Działki ewid. nr 233, 234, 235, 237/1 położone w Jedlinie-Zdroju przy ul. Zamkowej, pow. wałbrzyskim, woj. dolnośląskim, objęte KW nr SW1W/37822/5, wchodzące w skład masy upadłości Leda Investments RFI Sp. z o.o. w upadłości – PAKIET 1//PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości Leda Investments RFI Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki części nieruchomości położonej w Jedlinie-Zdroju, pow. wałbrzyskim, woj. dolnośląskim, objętej KW nr SW1W/37822/5 w postaci:

  1. działki ewid. o nr 233 o pow. 0,2970 ha, stanowiącej użytki zielone – pastwiska, na której znajdują się ruiny dawnych zabudowań (Oficyny II), wchodzącej w skład Zespołu Pałacowego Jedlina – Zdrój;
  2. działki ewid. o nr 234 o pow. 3,9613 ha, stanowiącej grunty rolne zabudowane oraz użytki leśne, na której znajduje się częściowo odrestaurowany budynek pałacowy o pow. zabudowy 973 m2 o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej;
  3. działki ewid. o nr 235 o pow. 0,1289 ha, niezabudowanej (z posadowioną fontanną), stanowiącej użytki zielone – pastwiska, zagospodarowanej jako dziedziniec pałacu w Jedlinie – Zdroju;
  4. działki ewid. o nr 237/1 o pow. 0,5873 ha, stanowiącej grunty rolne zabudowane trzema budynkami, w tym: budynkiem Oficyny I o pow. zabudowy 489 m2 o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, zaadaptowanej na cele hotelowe, budynkiem tzw. Stajni o pow. zabudowy 1285 m2 o dwóch kondygnacjach nadziemnych, zaadaptowanym w głównej mierze na cele rozrywkowo – gastronomiczne, w którym umiejscowiono dwie sale balowe z zapleczem kuchennym oraz budynkiem tzw. Obory o pow. zabudowy 246 m2 , obecnie w trakcie przebudowy;

zwanych dalej łącznie „Przedmiotem sprzedaży”.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 4.402.515,85 zł (cztery miliony czterysta dwa tysiące pięćset piętnaście złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 07 lutego 2024 roku w Kancelarii Notarialnej Marleny Śliwki: ul. Tadeusza Kościuszki 83 lok. B2, 50-442 Wrocław. Decydująca jest data wpływu oferty do wskazanej kancelarii notarialnej. Oferta wysyłana pocztą lub przesyłką kurierską, która wpłynęła po terminie – bez względu na datę jej nadania, nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5). Koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i zostać zaadresowane na adres kancelarii notarialnej, o której jest mowa powyżej. Na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt: „VI GUp 5/22”, a także umieścić w sposób wyraźny dopisek „Oferta na zakup działek nr 233, 234, 235, 237/1 – PAKIET nr 1” oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ”. Nadto na kopertach zewnętrznej i wewnętrznej należy wskazać dane oferenta.

Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 440.000,00 zł (czterysta czterdzieści tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości „LEDA INVESTMENTS RFI sp. z o.o.” o nr: „PL 18 1600 1462 1802 5933 2000 0001” (BNP Paribas Bank Polska S.A.).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2024 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marleny Śliwki: ul. Tadeusza Kościuszki 83 lok. B2, 50-442 Wrocław. Jeżeli przynajmniej dwie złożone oferty będą spełniać warunki określone w regulaminie sprzedaży i zostaną złożone z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej, Syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji wśród tych oferentów.

Operat szacunkowy określający wartość Przedmiotu sprzedaży zostanie udostępniony zainteresowanym w formie skanu, przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com. Operat pozostaje również do wglądu w aktach sprawy o sygn. akt VI GUp 5/22, toczącej się przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Wszelkie zapytania odnośnie przedmiotu i warunków sprzedaży powinny być kierowane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@saltarski.com. Syndyk lub jego pełnomocnik udziela odpowiedzi na pytania i wyjaśnia wątpliwości związane z postępowaniem likwidacyjnym, odnoszącym się do mienia stanowiącego Przedmiot sprzedaży wyłącznie w formie e-mail.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).

Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami sprzedaży ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).

Syndyk zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyn, do odstąpienia od wyłonienia nabywcy oraz zamknięcia procesu sprzedaży (aukcji) bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Pozostałe działki objęte KW nr SW1W/0037822/5 są przedmiotem odrębnych ogłoszeń – szczegóły w zakładce Przetargi/Nieruchomości.

Do pobrania:

  1. Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości TUTAJ
Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów