Działka ewid. nr 236/1 o powierzchni 3.9783 ha, położona w Jedlinie-Zdroju, pow. wałbrzyskim, woj. dolnośląskim, objęta KW nr SW1W/37822/5, wchodząca w skład masy upadłości Leda Investments RFI Sp. z o.o. w upadłości – PAKIET 3// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości Leda Investments RFI Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na zbycie części nieruchomości położonej w Jedlinie-Zdroju, pow. wałbrzyskim, woj. dolnośląskim, objętej KW nr SW1W/37822/5 w postaci działki ewidencyjnej o nr 236/1 o powierzchni 3.9783 ha, stanowiącej użytki zielone, pastwiska oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (działka niezabudowana), zwanej dalej „Przedmiotem przetargu”.

Cena wywoławcza Przedmiotu przetargu wynosi 161.573,87 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt siedem groszy) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 12 października 2023 r., w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 11A (budynek C), 58-300 Wałbrzych. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5). Koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i zostać zaadresowane na adres Sądu jak powyżej. Na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt: „VI GUp 5/22”, a także umieścić w sposób wyraźny dopisek „Oferta na przetarg działka nr 236/1 – PAKIET nr 3” oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ”. Nadto na kopertach zewnętrznej i wewnętrznej należy wskazać dane oferenta.

Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 16.600,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset złotych) na rachunek masy upadłości „LEDA INVESTMENTS RFI sp. z o.o.” o nr: „PL 18 1600 1462 1802 5933 2000 0001” (BNP Paribas Bank Polska S.A.).

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy ul. Słowackiego 11A (budynek C), w dniu 16 października 2023 r. o godz. 11:30, w sali nr 101.

Operat szacunkowy określający wartość Przedmiotu przetargu zostanie udostępniony zainteresowanym w formie skanu, przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com. Operat pozostaje również do wglądu w aktach sprawy o sygn. akt VI GUp 5/22, toczącej się przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Wszelkie zapytania odnośnie przedmiotu i warunków przetargu powinny być kierowane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).

Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).

Syndyk zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyn, do odstąpienia od przetargu (aukcji) oraz zamknięcia przetargu (aukcji) bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Pozostałe działki objęte KW nr SW1W/0037822/5 są przedmiotem odrębnych postępowań przetargowych – szczegóły w zakładce Przetargi/Nieruchomości.

Do pobrania:

  1. Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości – TUTAJ.
Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów