Działka ewid. nr 236/2 o powierzchni 5.9692 ha, położona w Jedlinie-Zdroju przy ul. Zamkowej, pow. wałbrzyskim, woj. dolnośląskim, objęta KW nr SW1W/37822/5, wchodząca w skład masy upadłości Leda Investments RFI Sp. z o.o. w upadłości – PAKIET 4// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości Leda Investments RFI Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na zbycie części nieruchomości położonej w Jedlinie-Zdroju, pow. wałbrzyskim, woj. dolnośląskim, objętej KW nr SW1W/37822/5 w postaci działki ewidencyjnej o nr 236/2 o powierzchni 5.9692 ha, stanowiącej użytki zielone, pastwiska oraz użytki leśne, zwanej dalej „Przedmiotem przetargu”.

Cena wywoławcza Przedmiotu przetargu wynosi 228.000,00 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych) brutto. Transakcja sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT).

Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 12 października 2023 r., w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 11A (budynek C), 58-300 Wałbrzych. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5). Koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i zostać zaadresowane na adres Sądu jak powyżej. Na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt: „VI GUp 5/22”, a także umieścić w sposób wyraźny dopisek „Oferta na przetarg działka nr 236/2 – PAKIET nr 4” oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ”. Nadto na kopertach zewnętrznej i wewnętrznej należy wskazać dane oferenta.

Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 22.800,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych) na rachunek masy upadłości „LEDA INVESTMENTS RFI sp. z o.o.” o nr: „PL 18 1600 1462 1802 5933 2000 0001” (BNP Paribas Bank Polska S.A.).

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy ul. Słowackiego 11A (budynek C), w dniu 16 października 2023 r. o godz. 11.50, w sali nr 101.

Operat szacunkowy określający wartość Przedmiotu przetargu zostanie udostępniony zainteresowanym w formie skanu, przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com. Operat pozostaje również do wglądu w aktach sprawy o sygn. akt VI GUp 5/22, toczącej się przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Wszelkie zapytania odnośnie przedmiotu i warunków przetargu powinny być kierowane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@saltarski.com. Syndyk lub jego pełnomocnik udziela odpowiedzi na pytania i wyjaśnia wątpliwości związane z postępowaniem likwidacyjnym, odnoszącym się do mienia stanowiącego Przedmiot przetargu wyłącznie w formie e-mail.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).

Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).

Syndyk zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyn, do odstąpienia od przetargu (aukcji) oraz zamknięcia przetargu (aukcji) bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Pozostałe działki objęte KW nr SW1W/0037822/5 są przedmiotem odrębnych postępowań przetargowych – szczegóły w zakładce Przetargi/Nieruchomości.

Do pobrania:

  1. Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości – TUTAJ.
Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów