Komputery, drukarki, monitory i inne, wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego REDOX sp. z o. o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego REDOX sp. z o. o. w upadłości, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki ruchomości w postaci komputerów, drukarek, monitorów i innych.

Można składać oferty na pojedyncze ruchomości.

Szczegółowe informacje oraz możliwość wyznaczenia terminu oględzin pod nr tel.: 695 400 064 – (kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e.krawczyk@saltarski.com.

Szczegółowe zestawienie ruchomości do pobrania TUTAJ.

Dokumentacja zdjęciowa ruchomości do pobrania TUTAJ

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka, tj. na adres: Tycjan Saltarski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 17.07.2023 r. – decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  1. Dokładne oznaczenie oferenta.
  2. Oferowaną jednostkową cenę nabycia netto, za poszczególne ruchomości.
  3. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, tj. stanem technicznym, użytkowym, prawnym oraz wyposażeniem ruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
  4. Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.
  5. Dokładne oznaczenie przedmiotu oferty.
  6. Kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.

Jeżeli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki sprzedaży, Syndyk (lub osoba przez niego upoważniona) przeprowadzi aukcję telefoniczną. Regulamin aukcji zostanie przesłany pocztą elektroniczną email do zainteresowanych.

Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę sprzedaży przed wydaniem ruchomości wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów