Laptopy, drukarki, monitory, urządzenia wielofunkcyjne i inne, wchodzące w skład masy upadłości IDS-BUD S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości IDS-BUD S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (sygn. akt WA1M/GUp/24/2022) ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki ruchomości w postaci laptopów, drukarek, monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych i innych.

Link do zestawienia ruchomości  – TUTAJ

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach sprzedaży oraz możliwość umówienia spotkania w celu oglądu ruchomości, dostępne pod nr tel. 695 400 064 oraz e-mail: e.krawczyk@saltarski.com (kontakt wyłącznie w dni robocze od pon. do pt. w godz. 8:00 – 16:00).

Ruchomość objęta przedmiotem sprzedaży znajduje się w Warszawie przy ul. Odrowąża 11.

Oferty na nabycie należy nadsyłać do dnia 27 marca 2024 r. za pośrednictwem e-mail: oferty@saltarski.com (decyduje data wpływu oferty do Syndyka).

Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta – imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, kontaktowy numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, nazwy postępowania upadłościowego i oferowanej ceny.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie ruchomości Upadłego, a nadto dane oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk lub pełnomocnik ustanowiony przez Syndyka przeprowadzi aukcję.

Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty odpowiadającej sumie transakcyjnej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości IDS-BUD SA w upadłości.

Kupujący musi odebrać ruchomość terminie 7 dni od zapłaty ceny.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów