Nieruchomość gruntowa – dz. ewid. nr 118/11 o pow. 672 m2 zabudowana domkiem letniskowym, położona w Dąbrowie, gm. Dźwierzuty, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie oraz ruchomości, wchodzące w skład masy upadłości Planeta S. A. w upadłości// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Planeta S. A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA1M/GUp/30/2022, ogłasza przetarg (aukcje) na łączną sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie, gm. Dźwierzuty, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie, stanowiącej działkę ewid. nr 118/11 z obrębu 0001, o pow. 672 m2, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1S/00024195/3, zabudowanej budynkiem letniskowym o powierzchni użytkowej 77,25 m2 oraz ruchomości znajdujących się na ww. nieruchomości.

Cena wywoławcza Przedmiotu przetargu wynosi brutto 368 071,22 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych i 22/100).

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 07 maja 2024 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt WA1M/GUp/30/2022 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Planeta S. A.” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 36 000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Planeta S. A. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o nr 08 1600 1127 0003 0122 2427 7001, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. WA1M/GUp/30/2022” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 maja 2024 roku o godzinie 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Opis i oszacowanie Przedmiotu przetargu, opracowane przez rzeczoznawcę majątkowego Andrzeja Zalewskiego według stanu na dzień 24 marca 2023 r. oraz szczegółowe warunki przetargu są dostępne do wglądu w aktach postępowania upadłościowego Planeta S.A. w upadłości, prowadzonego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod sygn. akt: WA1M/GUp/30/2022 (po uprzednim złożeniu wniosku w KRZ) oraz w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w godz. 8.00 – 15.00. Opis i oszacowanie może być udostępnione przez Syndyka również w formie skanu za pośrednictwem poczty e-mail: kancelaria@saltarski.com lub usługi „Dropbox”. Syndyk udostępnia Operat po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o poufności, o treści i formie określonej przez Syndyka. Szczegółowe warunki przetargu dostępne również do pobrania poniżej.

Wszelkie informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Sprzedaż Przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu na każdym etapie bez wyboru oferty w uzasadnionych przypadkach.

Do pobrania:

  1. Warunki przetargu  – TUTAJ
Galeria

 

Przetargi

Lista aktualnych przetargów