Nieruchomość gruntowa niezabudowana – dz. ewid. nr 118/10 o pow. 720 m2, położona w Dąbrowie, gm. Dźwierzuty, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie, wchodząca w skład masy upadłości Planeta S. A. w upadłości// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Planeta S. A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA1M/GUp/30/2022, ogłasza przetarg (aukcje) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Dąbrowie, gm. Dźwierzuty, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskim, stanowiącej działkę ewid. nr 118/10 z obrębu nr 0001 o pow. 720 m2, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1S/00024191/5.

Cena wywoławcza Przedmiotu przetargu wynosi brutto 85 472,70 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 70/100).

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 07 maja 2024 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt WA1M/GUp/30/2022 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Planeta S. A. – dot. dz. 118/10” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Planeta S. A. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o nr 08 1600 1127 0003 0122 2427 7001, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. WA1M/GUp/30/2022” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 maja 2024 roku o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 120. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Operat szacunkowy nieruchomości, opracowany przez rzeczoznawcę majątkowego Andrzeja Zalewskiego według stanu na dzień 24 marca 2023 r. oraz szczegółowe warunki przetargu są dostępne do wglądu w aktach postępowania upadłościowego Planeta S.A. w upadłości, prowadzonego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod sygn. akt: WA1M/GUp/30/2022 (po uprzednim złożeniu wniosku w KRZ) oraz w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w godz. 8.00 – 15.00. Operat może być udostępniony przez Syndyka również w formie skanu za pośrednictwem poczty e-mail: kancelaria@saltarski.com lub usługi „Dropbox”. Syndyk udostępnia Operat po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o poufności, o treści i formie określonej przez Syndyka. Szczegółowe warunki przetargu dostępne również do pobrania poniżej.

Wszelkie informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Sprzedaż Przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu na każdym etapie bez wyboru oferty w uzasadnionych przypadkach.

Do pobrania:

  1. Warunki przetargu – TUTAJ
Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów