Nieruchomość gruntowa niezabudowana (rolna) składająca się z dz. ewid. nr 130 i 173 o pow. 0,5100 ha, położona w miejscowości Chałupki, gm. Tuczępy, wchodząca w skład masy upadłości Dagmary Bieniek// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Dagmary Bieniek – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt KI1L/GUp/14/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (nieruchomość rolna) składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 130 i 173 o powierzchni 0,5100 ha, położonej w miejscowości Chałupki, gm. Tuczępy, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/00016257/8.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 marca 2024 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do ww. Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej zamkniętej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02- 797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt KI1L/GUp/14/2022 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Dagmary Bieniek – KI1B/00016257/8 – Chałupki” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Brak spełnienia wskazanego powyżej warunku może skutkować odrzuceniem oferty. Naruszenie stanu koperty może stanowić podstawę do zakończenia procesu sprzedaży bez wyłonienia oferenta.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) najpóźniej w terminie do dnia 25 marca 2024 roku (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym masy upadłości Dagmary Bieniek określonej powyżej kwoty najpóźniej do końca dnia wyznaczonego terminu). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Dagmary Bieniek o nr 42 1050 1025 1000 0092 9765 7398, prowadzonego przez ING Bank Śląski S.A. z dopiskiem „Wadium – sygn. akt KI1L/GUp/14/2022.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 26 marca 2024 roku o godzinie 10:00.

Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży, Syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (licytacji) wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na etapie sprawdzania ofert. Aukcja zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży zostały zawarte w operacie szacunkowym z dnia 22 października 2022 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Marcina Sendorskiego, który jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02–797 Warszawa w godzina pracy Kancelarii, tel.: (22) 185 51 60 oraz w aktach postępowania upadłościowego prowadzonych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, sygn. akt KI1L/GUp/14/2022.

Regulamin sprzedaży z dnia 06 marca 2024 roku, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży, w tym operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@saltarski.com.

 

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży – TUTAJ
  2. Wzór oferty nabycia nieruchomości – TUTAJ
Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów