Udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczytnie przy ul. Wieniawskiego 3, wchodzący w skład masy upadłości Adama Morzyca

Syndyk Masy Upadłości Adama Morzyca – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczytnie przy ul. Wieniawskiego 3, stanowiącej działkę ewid. nr 44, obręb 6 Szczytno, o powierzchni 0,0616 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 110,56 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 57 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1S/00010408/9. Nieruchomość wyposażona jest w sieć wodociągowo-kanalizacyjną, elektroenergetyczną i gazową.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 139 300,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych).

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2024 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej zamkniętej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02- 797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt V GUp „of” 278/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Adama Morzyca” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Brak spełnienia wskazanego powyżej warunku może skutkować odrzuceniem oferty. Naruszenie stanu koperty może stanowić podstawę do zakończenia procesu sprzedaży bez wyłonienia oferenta.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) najpóźniej w dniu składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym masy upadłości Adama Morzyca określonej powyżej kwoty najpóźniej do końca dnia wyznaczonego terminu). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy o nr 50 1050 1025 1000 0092 9267 4364, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 278/21”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 11 lipca 2024 roku o godzinie 10:00. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży z dnia 29 maja 2024 roku, Syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (licytacji) wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na etapie sprawdzania ofert. Aukcja przeprowadzana jest wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży zostały zawarte w operacie szacunkowym z dnia 11 marca 2024 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Przemysława Samełko, który to Operat zostanie udostępniony zainteresowanym za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” w oparciu o wniosek skierowany na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Syndyk udostępni Operat po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o poufności, dostępnego do pobrania poniżej. Operat pozostaje również do wglądu w aktach sprawy o sygn. akt V GUp „of” 278/21 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze stanem nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dokonania oględzin za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Regulamin sprzedaży z dnia 29 maja 2024 roku, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

 

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży – TUTAJ
  2. Wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości – TUTAJ
  3. Oświadczenie o zachowaniu poufności – TUTAJ
Galeria

 

Przetargi

Lista aktualnych przetargów