Nieruchomość gruntowa o pow. 6.549 m2, położona w Warszawie przy ul. Borzymowskiej 34-36, zabudowana budynkiem mieszkaniowym wielorodzinnym z częścią handlowo-usługową oraz halą garażową w trakcie realizacji, wchodząca w skład masy upadłości Euro-Ring Development sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Euro-Ring Development sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż praw i obowiązków z umowy dzierżawy nr 231/34/Z.M./DT/2002 z dnia 21 grudnia 1998 r. (zmienionej aneksami z dnia: 9 października 2002 r., 12 marca 2003 r., 28 grudnia 2005 r.) łączącej upadłego ze Skarbem Państwa, przedmiotem której jest dzierżawa nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę  ewid. nr 23, obręb 4-10-02 o powierzchni 6.549 m2, położonej w Warszawie, dzielnicy Targówek, przy ul. Borzymowskiej 34-36, zabudowanej budynkiem mieszkaniowym wielorodzinnym z częścią handlowo-usługową oraz halą garażową w trakcie realizacji (inwestycja zrealizowana w ok. 55%), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00445022/9.

Nieruchomość ma kształt zbliżony do kwadratu o wymiarach ok. 78 m x 84 m, wyposażona jest w sieć energetyczną niskiego napięcia (eN), wodną (woP80), wodną (wD35), kanalizacyjną (koP200) oraz telekomunikacyjną (t). Przez południowo-zachodnią część nieruchomości przebiega sieć energetyczna wysokiego napięcia (eWD (n)). W ulicy Borzymowskiej znajduje się sieć ciepłownicza (cnP100), gazowa (gB200), energetyczna wysokiego napięcia (eW) oraz kanalizacyjna (kP1000, kD1000).

Budynek posiada 8 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną, w tym część 7-kondygnacyjna to część mieszkalna, 1 kondygnacja (parter) to część mieszkalno-usługowa wraz garażami oraz 1 kondygnacja podziemna przeznaczona na garaż. W bryle budynku zaplanowano 164 mieszkania, 1 lokal wspólnoty, 5 lokali usługowych oraz 175 miejsc parkingowych w garażach. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 17.014,00 m2.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 12.669.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00/100) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%.

Oferty należy składać do dnia 31 stycznia 2020 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 498/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Euro – Ring Development Sp. z o.o. – prawa i obowiązki z umowy dzierżawy” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Euro – Ring Development sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 66 1750 0009 0000 0000 2507 2049, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt XIX GUp 498/19 dot. umowy dzierżawy” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 05 lutego 2020 r. o godzinie 12:35 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr A14. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów.

Operat szacunkowy sporządzony przez Wyceny i Ekspertyzy – Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2018 roku jest dostępny do pobrania poniżej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków przetargu oraz ustalenia terminu oglądu nieruchomości, przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Sprzedaż aktywów Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.

Do pobrania:

  1. Warunki przetargu na sprzedaż praw i obowiązków z umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Borzymowskiej 34-36 w Warszawie – tutaj
  2. Operat szacunkowy nieruchomości – tutaj
Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów