Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w miejscowości Boguszewo, gmina Miłomłyn, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, wchodząca w skład masy upadłości Dariusza Ciołko/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Dariusza Ciołko prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp ,,of” 89/20, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 47/3 z obrębu 0002 Boguszewo, położonej w miejscowości Boguszewo, gmina Miłomłyn, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o jednej kondygnacji nadziemnej i poddaszu, o powierzchni zabudowy 100 m2, niepodpiwniczonym, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostródzie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr EL1O/00033919/8.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 80 381,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych).

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 roku w Kancelarii Syndyka na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w godzinach jej urzędowania. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt V GUp „of” 89/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Dariusza Ciołko w sprawie V GUp „of” 89/20 nieruchomość Miłomłyn” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 8.038,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzydzieści osiem złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Dariusz Ciołko kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Dariusza Ciołko o nr  PL 75 1050 1807 1000 0090 9025 8113 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of”  89/20 – nieruchomość Miłomłym”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży z dnia 16 marca 2023 roku, Syndyk wyznaczy termin aukcji, która zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams, wśród oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę, będzie udostępniany do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Wszelkie zapytania odnośnie Przedmiotu sprzedaży oraz przebiegu procesu sprzedaży należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Wyciąg z Operatu szacunkowego nieruchomości oraz Regulamin sprzedaży z dnia 16 marca 2023 roku są dostępne do pobrania poniżej.

  1. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości TUTAJ.
  2. Szczegółowe warunki sprzedaży TUTAJ.
Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów