Nieruchomości zabudowane położone w Kielcach przy ul. Siennej 2 i ul. Mlecznej, wchodzące w skład masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg (aukcje) na nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o nr ewid.  216 z obrębu 10115, o pow. 0,3987 ha, położonej w Kielcach przy ul. Siennej 2, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1L/00046010/4 oraz prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o nr ewid. 214 z obrębu 10115, o pow. 0,0552 ha, położonej w Kielcach przy ul. Mlecznej, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1L/00069866/6.

Cena wywoławcza Przedmiotu przetargu wynosi łącznie 3 100 000,00 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych) netto plus podatek VAT według stawki 23%.

Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 25 marca 2024 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5), koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i zaadresowane do wyżej wymienionej Kancelarii, na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 285/20 oraz dopisek: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Książka Sp. z o.o. – dot. KI1L/00046010/4 i KI1L/00069866/6”, nadto na kopertach należy wskazać dane oferenta.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 310 000,00 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 04 1600 1462 0008 8122 6031 0040 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 285/20 – dot. KI1L/00046010/4 i KI1L/00069866/6” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 27 marca 2024 roku o godzinie 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych,  ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV.

Operat szacunkowy m. in. Przedmiotu przetargu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wyceny i Ekspertyzy Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z dnia 6 lipca 2021 r. oraz Aneks nr I do ww. dokumentu z dnia 16 marca 2022 r. dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w aktach sprawy V GUp 285/20.

Szczegółowe Warunki przetargu dotyczące m.in. przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, zostały udostępnione do pobrania TUTAJ.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).

Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

 

Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów