Obligacje wyemitowane przez MEDIKA KBP sp. z o. o. i JUVENTA BP sp. z o. o., wchodzące w skład masy upadłości INTRA Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości INTRA Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki składników masy upadłości w postaci:

 1. obligacji wyemitowanych przez MEDIKA KBP sp. z o. o. (KRS 82890), ujętych w części 5 spisu inwentarza w pozycjach od 2695 do 2698, za cenę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty);
 2. obligacji wyemitowanych przez JUVENTA BP sp. z o. o. (KRS 70660) ujętych w części 5 spisu inwentarza w pozycjach od 2699 do 2744, za cenę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Osoby zainteresowane nabyciem Przedmiotu sprzedaży winny składać oferty bezpośrednio w Kancelarii Syndyka tj. Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02 – 797 Warszawa (w godzinach pracy Kancelarii Syndyka  tj. 8.00 – 16.00) lub przesłać je na adres e-mail kancelarii Syndyka: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 18 stycznia 2024 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Oferta zakupu powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
  • kontaktowy numer telefonu i e-mail,
  • nazwę postępowania upadłościowego w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
  • dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
  • oferowaną cenę nabycia,
  • podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie zakreślonym do składania ofert więcej niż jednej oferty na nabycie tych samych praw, równych cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję przyjmując za cenę wywoławczą najwyższą cenę spośród dotychczas zaoferowanych. Regulamin aukcji ustala Syndyk. Warunki aukcji mogą przewidywać obowiązek wpłacenia wadium w kwocie do 25% ceny wywoławczej.

Oferent jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem uzyskać wymagane dokumenty, jak też wykonać wszelkie inne czynności umożliwiające wykonywanie praw będących przedmiotem sprzedaży, w szczególności wnieść wymagane opłaty i ponieść inne koszty.

W przypadku transakcji podlegających pod przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ustalone w wyniku konkursu ofert lub aukcji ceny sprzedaży zostaną powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie koszty zawarcia umowy oraz podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi kupujący.

Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości całości ceny sprzedaży.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży wszystkich lub niektórych praw na każdym etapie bez podania przyczyny.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów