Opel Vectra o nr rej. TST 64246, rok produkcji 2005, diesel, wchodzący w skład masy upadłości Jarosława Brodowskiego

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jarosława Brodowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydziałem Gospodarczym Sekcją ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: KI1L/GUp-s/332/2022, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki samochodu osobowego marki Opel Vectra o nr rej. TST 64246, rok produkcji 2005, poj. silnika 1910 cm3, nr VIN W0L0ZCF3561053037, przebieg 498 903 tys. km, moc 88 kW, diesel, za cenę nie niższą niż 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Syndyka na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 09 sierpnia 2024 roku.

Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta – imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, kontaktowy numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, nazwy postępowania upadłościowego i oferowanej ceny.

Wszelkie informacje o przedmiocie i trybie sprzedaży oraz umówienie terminu oglądu pojazdu możliwe za pośrednictwem tel.: 517-572-717 (kontakt wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 15:00) oraz e-mail: kancelaria@saltarski.com. Samochód znajduje się w Kielcach.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie ww. pojazdu Upadłego, a nadto dane oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk lub pełnomocnik ustanowiony przez Syndyka przeprowadzi aukcję.

Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty odpowiadającej sumie transakcyjnej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jarosława Brodowskiego.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów