Pakiet należności wchodzących w skład masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o wartości nominalnej 35.913,93 zł wraz z należnościami ubocznymi, za cenę łączną nie mniejszą niż 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży, w tym o udostępnienie zestawienia wierzytelności wchodzących w skład pakietu, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Osoby zainteresowane nabyciem Przedmiotu sprzedaży winny składać oferty bezpośrednio w Kancelarii Syndyka tj. Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02 – 797 Warszawa (w godzinach pracy Kancelarii Syndyka  tj. 8.00 – 16.00) lub przesłać je na adres e-mail kancelarii Syndyka: oferty@saltarski.com w terminie do dnia
23 lipca 2024 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Oferta zakupu powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
  • kontaktowy numer telefonu i e-mail,
  • nazwę postępowania upadłościowego w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
  • dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
  • oferowaną cenę nabycia,
  • podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.

Każdy oferent przystępujący do procesu sprzedaży poprzez złożenie oferty potwierdza fakt zapoznania się ze stanem ogólnym składników majątkowych będących jej przedmiotem, dokonaniem ich pełnej weryfikacji w tym przede wszystkim co do stanu udokumentowania, sporności, kondycji finansowej danego dłużnika, stopnia przeterminowania.

Złożenie oferty na wybrane jednostkowe wierzytelności objęte pakietem oferowanym do sprzedaży jest niedopuszczalne i skutkować będzie odrzuceniem oferty bez wezwania do jej uzupełnienia.

Syndyk w sytuacji otrzymania kilku ofert, w których cena będzie równa co najmniej cenie minimalnej, przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję, powiadamiając uprzednio (mailem lub pisemnie) oferentów, którzy złożyli skuteczne oferty, o terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia aukcji. Cenę wywoławczą podczas aukcji będzie stanowić najwyższa zaoferowana przez oferentów cena.

Syndyk jest uprawniony do wyłączenia ze zbycia wierzytelności lub ich części, w szczególności w przypadku ustalenia nieistnienia danej wierzytelności w całości lub w części lub w przypadku dokonania zapłaty przez dłużnika; w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności zostanie pomniejszona o wartość wierzytelności wynikająca z udziału tej wierzytelności w sumie wierzytelności przeznaczonych do zbycia.

Wszelkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Syndykowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od sprzedaży całości lub części wierzytelności – bez podawania przyczyny (także po wyłonieniu oferty najkorzystniejszej).

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Do pobrania:

  1. Oświadczenie o zachowaniu poufności TUTAJ.
Przetargi

Lista aktualnych przetargów