Pakiet należności wchodzących w skład masy upadłości STANZA S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości STANZA S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki pakietu należności z tytułu kaucji, zaliczek na dostawy i usługi, pożyczek, należności handlowych od dostawców i należności handlowych od odbiorców o wartości nominalnej 12 167 891,64 zł, objętych „Oszacowaniem wartości rynkowej i likwidacyjnej wierzytelności przysługujących STANZA S.A. w upadłości z siedzibą w (03-349) Warszawa przy ul. Nadwiślańskiej 1/27 od podmiotów zobowiązanych majątkowo (wg stanu na dzień 12 kwietnia 2022 roku i poziomu cen na II kwartał 2022 roku)”, za cenę łączną nie mniejszą niż 145.349,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych).

Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży, w tym o udostępnienie zestawienia wierzytelności wchodzących w skład przedmiotu sprzedaży, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Osoby zainteresowane nabyciem Przedmiotu sprzedaży winny składać oferty bezpośrednio w Kancelarii Syndyka tj. Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02 – 797 Warszawa (w godzinach pracy Kancelarii Syndyka tj. 8.00 – 16.00) lub przesłać je na adres e-mail kancelarii Syndyka: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Oferta zakupu powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
  • kontaktowy numer telefonu i e-mail,
  • nazwę postępowania upadłościowego w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
  • dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
  • oferowaną cenę nabycia,
  • podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.

Złożenie oferty na wybrane jednostkowe wierzytelności objęte pakietem oferowanym do sprzedaży jest niedopuszczalne i skutkować będzie odrzuceniem oferty bez wezwania do jej uzupełnienia.

Każdy oferent przystępujący do procesu sprzedaży poprzez złożenie oferty potwierdza fakt zapoznania się ze stanem ogólnym składników majątkowych będących jej przedmiotem, dokonaniem ich pełnej weryfikacji w tym przede wszystkim co do stanu udokumentowania, sporności, kondycji finansowej danego dłużnika, stopnia przeterminowania.

W przypadku otrzymania przez Syndyka, w terminie wyznaczonym do składania ofert, więcej niż jednej oferty, a nadto oferty złożone w terminie opiewać będą na wartość łączną równą co najmniej cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję, powiadamiając o tym z odpowiednim uprzedzeniem (mailem lub pismem) wszystkich oferentów, którzy złożyli w terminie oferty spełniające warunki określone w regulaminie, co najmniej odpowiadające cenie minimalnej.

Syndykowi przysługuje uprawnienie do wyłączenia z procesu sprzedaży poszczególnych wierzytelności objętych procesem sprzedaży lub ich części przy jednoczesnym obniżeniu ceny sprzedaży w oparciu o proporcję jaka wynika z odniesienia ceny jednostkowej do ceny wywoławczej. Uprawnienie, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać zrealizowane najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Ewentualne koszty wynikłe z zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosić będzie kupujący oferent.

Syndykowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od sprzedaży całości lub części wierzytelności – w każdym czasie i bez podawania przyczyny (także po wyłonieniu oferty najkorzystniejszej). Wskazane wyżej uprawnienie może zostać zrealizowane w każdym czasie przed zawarciem umowy sprzedaży. Uprawnienie, o którym jest mowa powyżej może zostać realizowane przez Syndyka m.in. w przypadku stwierdzenia, że wierzytelność poddawana sprzedaży jest wierzytelnością nieistniejącą.

Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za wynik postępowań sądowych o zapłatę należności stanowiących przedmiot sprzedaży; obowiązek zaspokojenia wszelkich ewentualnych kosztów i zobowiązań wynikłych z wydanego w sprawie prawomocnego rozstrzygnięcia po zawarciu umowy przenoszącej prawa do wierzytelności obciążać będzie Kupującego. W przypadku skierowania roszczeń o zapłatę tych kosztów do Syndyka lub STANZA, Kupujący zobowiązuje się zwolnić Syndyka z obowiązku ich zapłaty w całości.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów