Pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 5 003 888,20 zł, wchodzących w skład masy upadłości Z. Kozuba i Synowie Sp. z o. o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Z. Kozuba i Synowie Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki pakietu wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Z. Kozuba i Synowie Sp. z o. o. w upadłości o wartości nominalnej 5 003 888,20 zł, wykazanych w dokumencie pn. „Oszacowanie wartości rynkowej i wartości likwidacyjnej wierzytelności przysługujących Z. Kozuba i Synowie Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie od podmiotów zobowiązanych do sprawy sygn. akt XIX GUp 1108/19” sporządzonym przez biegłego sądowego Andrzeja Jakubaszek, z wyłączeniem wierzytelności ujętej w Tablicy nr 5 stanowiącej integralną część oszacowania pod pozycją 15, za łączną cenę nie niższą niż 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Osoby zainteresowane nabyciem Przedmiotu sprzedaży winny składać oferty bezpośrednio w Kancelarii Syndyka tj. Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02 – 797 Warszawa (w godzinach pracy Kancelarii Syndyka  tj. 8.00 – 16.00) lub przesłać je na adres e-mail kancelarii Syndyka: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 26 stycznia 2024 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest uregulowanie wadium w wysokości 40% ceny sprzedaży pakietu wierzytelności tj. w kwocie 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Z. Kozuba i Synowie Sp. z o.o. w upadłości w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o numerze: 42 1750 0009 0000 0000 4117 8458 z dopiskiem „wadium – pakiet wierzytelności” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Oferta zakupu powinna zawierać również:

  • dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
  • kontaktowy numer telefonu i e-mail,
  • nazwę postępowania upadłościowego w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
  • dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
  • oferowaną cenę nabycia,
  • podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie zakreślonym do składania ofert, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie tych samych wierzytelności, równych cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję, powiadamiając uprzednio (mailem lub pisemnie) oferentów, którzy złożyli skuteczne oferty, o terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia aukcji. Cenę wywoławczą podczas aukcji będzie stanowić najwyższa zaoferowana przez oferentów cena. Syndyk udzieli przybicia temu z uczestników aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję nikt z uczestników nie podwyższy (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przyjęciem); jeżeli po rozpoczęciu aukcji żaden z oferentów nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej, Syndyk dokona wyboru oferty tego z oferentów, który zaoferował najwyższą cenę w ofercie złożonej na piśmie; zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości, całości ceny sprzedaży.

Syndyk jest uprawniony do wyłączenia ze zbycia wierzytelności lub ich części, w szczególności w przypadku ustalenia nieistnienia danej wierzytelności w całości lub w części lub w przypadku dokonania zapłaty przez dłużnika; w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności zostanie pomniejszona o wartość wierzytelności wynikającą z udziału tej wierzytelności w sumie wierzytelności przeznaczonych do zbycia.

Sprzedaż obejmuje łącznie zbycie wszystkich należności wykazanych w dokumencie pn. „Oszacowanie wartości rynkowej i wartości likwidacyjnej wierzytelności przysługujących Z. Kozuba i Synowie Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie od podmiotów zobowiązanych do sprawy sygn. akt XIX GUp 1108/19” sporządzonym przez biegłego sądowego Andrzeja Jakubaszek, tj. całego pakietu wierzytelności objętych ww. dokumentem (poza wierzytelnością wyłączoną z procesu sprzedaży).

Koszty zawarcia umowy ponosi w całości oferent.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od stosunku zobowiązującego do zawarcia umowy sprzedaży wynikającego z wyboru oferty danego oferenta (nawiązanego na skutek wyrobu oferty danego oferenta) w przypadku gdy oferent:

  1. nie uiści kwoty na poczet całej ceny sprzedaży w terminie wynikającym z niniejszych warunków (tj. terminie o którym mowa lit. e powyżej),
  2. nie stawi się w wyznaczonym terminie celem zawarcia umowy sprzedaży pakietu wierzytelności (po uprzednim spełnieniu wymagań przewidzianych warunkami niniejszej sprzedaży, w szczególności w zakresie obowiązku zapłaty całej kwoty na poczet ceny),
  3. lub w jakikolwiek inny sposób naruszy warunki sprzedaży pakietu wierzytelności.

Syndyk jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa powyżej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia pisemnego zatwierdzenia wyboru oferenta (wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). W przypadku odstąpienia przez Syndyka od zawarcia umowy przeniesienia praw z przyczyn, o których mowa powyżej wadium wpłacone przez oferenta przepada na rzecz masy upadłości.

Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów