Paliwa w postaci oleju napędowego, wchodzące w skład masy sanacyjnej Onico S.A. w restrukturyzacji

Zarządca Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na nabycie paliw

I. Przedmiotem sprzedaży są paliwa w postaci (asortymencie):

 1. oleju napędowego 20190630 BO NAR w ilości około 36,0930 m3 składowanego w składzie podatkowym na terenie Bazy Paliw nr 15 Narewka należącej do spółki pod firmą PERN S.A.;
 2. oleju napędowego 20190703 BO MAŁ w ilości około 1,0660 m3 składowanego w składzie podatkowym na terenie Bazy Paliw nr 22 Małaszewicze należącej do spółki pod firmą PERN S.A.;
 3. oleju napędowego STI WEMBLEY ON 20190516 w ilości około 811,0320 m3 składowanego w składzie podatkowym na terenie Bazy Paliw nr 21 Dębogórze należącej do spółki pod firmą PERN S.A.

II. Każda z pozycji asortymentu, o którym mowa w pkt I jest przedmiotem odrębnej sprzedaży w tym znaczeniu, że dopuszczalne jest złożenie oferty, która będzie dotyczyła tylko jednej pozycji, niektórych pozycji albo wszystkich pozycji asortymentu, o którym mowa w pkt I powyżej, przy czym każdorazowo wymagane jest, aby oferta:

 1. obejmowała całość paliwa z danej pozycji asortymentu, z danego punktu I ppkt od 1 do 3 powyżej,
 2. wskazywała odrębnie ceny oferowane za paliwo z danej pozycji,
 3. nie miała charakteru łącznego w tym znaczeniu, że oferta nie może uzależniać ceny od elementu i możliwości nabycia paliwa z kliku pozycji asortymentu.

III. Zaoferowana cena za paliwo z danej pozycji asortymentu, o którym mowa w pkt I powyżej nie może być niższa niż cena określona wzorem:

Cena netto sprzedaży 1m3 oleju napędowego (wyrażona w PLN, bez podatku VAT) = [(cena PKN Orlen – (upust lokalny + 15% z upustu lokalnego) – (PA+OE+OP)]*VAT

gdzie:

 • cena PKN Orlen, to hurtowa cena netto (bez podatku VAT) oleju napędowego Ekodiesel, wyrażona w zł/m3, aktualna na dzień sprzedaży towaru, publikowana na stronie internetowej Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A.: https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx
 • PA, to podatek akcyzowy (występowanie zmiennej zależy od modelu sprzedaży)
 • OE, to opłata emisyjna (występowanie zmiennej zależy od modelu sprzedaży)
 • OP, to opłata paliwowa (występowanie zmiennej zależy od modelu sprzedaży)
 • Upust lokalny – opublikowany na stronie internetowej Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A., wyrażony kwotowo w zł/m3, stosowany przez PKN Orlen w odniesieniu do:
  1. paliwa, o którym mowa w pkt I ppkt 1) powyżej w lokalizacji Emilianów,
  2. paliwa, o którym mowa w pkt I ppkt 2) powyżej w lokalizacji Małaszewicze,
  3. paliwa, o którym mowa w pkt I ppkt 3) powyżej w lokalizacji Dębogórze.

IV. Możliwe do zastosowania przy sprzedaży paliwa procedury akcyzowe są następujące:

 1. sprzedaż w procedurze zawieszenia poboru akcyzy bez fizycznego przemieszczania produktu;
 2. sprzedaż w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z przemieszczeniem paliwa w systemie EMCS (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL wykorzystywany do przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – bez zapłaconego podatku akcyzowego) do innego składu podatkowego wskazanego przez nabywcę;
 3. sprzedaż bez procedury zawieszenia poboru akcyzy.

V. Oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. oznaczenie przedmiotu oferty z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji asortymentu z pkt I powyżej, których dotyczy oferta,
 2. oznaczenie oferenta w tym dane kontaktowe obejmujące w szczelności adres e-mail i numer telefonu,
 3. wskazanie oferowanej ceny netto sprzedaży za paliwo z poszczególnych pozycji asortymentu, o których mowa w pkt I powyżej, w wartości bezwzględnej podanej kwotowo (obliczonej w oparciu o ww. wzór wg stanu na dzień złożenia oferty) wraz z zaprezentowaniem obliczeń stanowiących podstawienie danych do opisanego wzoru,
 4. wskazanie przez oferenta procedury akcyzowej, w której jest zainteresowany nabyciem paliwa z danej pozycji asortymentu, do której odnosi się oferta,
 5. oświadczenie oferenta, że zna stan faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży,
 6. zobowiązanie oferenta do zapłaty całej ceny sprzedaży przed przeniesieniem prawa własności przedmiotu sprzedaży (przed wystawieniem faktury VAT) na rachunek bankowy Onico S.A. o numerze: 49 1050 0086 1000 0090 3121 1676,
 7. oświadczenie oferenta, że akceptuje, iż ewentualne przyjęcie oferty nie stanowi o przejściu własności paliwa, a przejście własności paliwa będzie realizowane w oparciu o odrębne oświadczenie, w tym ewentualnie fakturę VAT,
 8. oświadczenie oferenta o zaakceptowaniu możliwości zakończenia przez Zarządcę sprzedaży (bez podania przyczyny) na każdym etapie, bez wyboru którejkolwiek z ofert lub po jej wyborze, a także oświadczenie, że oferent równocześnie zrzeka się wszelkich roszczeń, z wyłączeniem się roszczenia o zwrot zapłaconej ceny sprzedaży, tj. o ile uprzednio cena zostanie uiszczona,
 9. oświadczenie oferenta, iż dopełni starań, aby w sytuacji wyboru jego ofert do dnia 15 listopada 2023 r., zrealizować wszelkie obowiązki kupującego do dnia 20 listopada 2023 r.,
 10. oświadczenie oferenta, iż wyraża pełną gotowość do wzięcia udziału w aukcji lub negocjacjach w terminach wyznaczonych przez Zarządcę, a przypadających w dniach od 13 do 15 listopada 2023 r. włącznie,
 11. oświadczenie oferenta, iż wyraża zgodę, aby komunikacja Zarządcy z oferentem następowała przy wykorzystaniu wiadomości e-mail, w szczególności, aby oświadczenia Zarządcy były przesyłane na adres e-mail oferenta wskazany w ofercie (należy wskazać adres do korespondencji).

VI. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 10 listopada 2023 roku do godziny 14:00 w formie pisemnej lub w formie elektrycznej na adres Kancelarii Zarządcy Onico S.A. w Warszawie (Aleja Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, e-mail: kancelaria@saltarski.com). Decyduje data wpływu oferty do Zarządcy.

VII. Zarządca zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji lub aukcji, w szczególności w przypadku wpływu porównywalnych ofert, jak również zastrzega możliwość zakończenia (na każdym etapie) procedury sprzedaży bez wyboru którejkolwiek z ofert.

VIII. Oferta wybranego oferenta pozostaje aktualna i wiążąca przez okres 21 dni od dnia dokonania wyboru przez Zarządcę, przy czym docelowa cena sprzedaży będzie przeliczana na dzień sprzedaży, a wartością niezmienną (sztywną na potrzeby przeliczenia) pozostanie stosunek pomiędzy wysokością upustu lokalnego PKN Orlen dla paliwa danego asortymentu, a wysokością upustu oferowanego przez oferenta (upustu wynikającego z wybranej oferty).

IX. Sprzedaż paliwa w oparciu o niniejsze zaproszenie będzie wywierała skutki sprzedaży egzekucyjnej.

X. Dodatkowe informacje dotyczące:

 1. przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie kierując korespondencję na adres e-mail: andrzej.radzikowski@onico.pl oraz pod nr telefonu: 885 866 868,
 2. przebiegu i warunków sprzedaży można uzyskać w Kancelarii Zarządcy Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie kierując korespondencję na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com oraz pod nr telefonu: (22) 185-51-60, a także na stronach internetowych Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (www.onico.pl) oraz Zarządcy Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (www.saltarski.com) – w przypadku, gdy dodatkowe wyjaśnienia będą publikowane na ww. stronach internetowych.

XI. Ogłoszenie nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do jej złożenia.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów