Ruchomości w postaci mebli, laptopów, telefonów i innego wyposażenia biurowego, wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno – Budowlanych Export-Pribex sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex sp. z o.o. w upadłości z/s w Warszawie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno- Budowlanych Export-Pribex sp. z o.o. w upadłości w postaci mebli, laptopów, telefonów i innego wyposażenia biurowego za ceny jednostkowe netto wskazane w poniższym Zestawieniu (istnieje możliwość zakupu pojedynczych ruchomości).

Podana cena to cena netto, która będzie powiększona o 23% Vat.

Zestawienie ruchomości z cenami jednostkowymi dostępne do pobrania TUTAJ

Poglądowe zdjęcia ruchomości dostępne do wglądu na dropbox Kancelarii Syndyka – link poniżej.

https://www.dropbox.com/scl/fo/pyz8k93uzrz48u7gucwza/h?dl=0&rlkey=n0338u0oc6je4ho0ynqtl7zb7

Szczegółowe informacje dot. przedmiotu sprzedaży pod nr tel. 695-400-064 (kontakt tylko pn-pt 8:00-16:00) lub e-mail e.krawczyk@saltarski.com.

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka, tj. na adres: Tycjan Saltarski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 02.04.2024 r. – decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  1. Dokładne oznaczenie oferenta.
  2. Oferowaną jednostkową cenę nabycia netto, za poszczególne ruchomości.
  3. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, tj. stanem technicznym, użytkowym, prawnym oraz wyposażeniem ruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
  4. Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.
  5. Dokładne oznaczenie przedmiotu oferty.
  6. Kontaktowy numer telefonu i adres e-mail. Jeżeli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki sprzedaży, Syndyk (lub osoba przez niego upoważniona) przeprowadzi aukcję za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Regulamin aukcji zostanie przesłany pocztą elektroniczną email do zainteresowanych.

Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę sprzedaży przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów