Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 6,8750 ha położona w Kanigowie 41, gm. Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, wchodząca w skład masy upadłości Kazimierza Smolińskiego

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Kazimierza Smolińskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydziałem Gospodarczym Sekcją ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt OL1O/GUp/4/2022, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej o pow. 6,8750 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 88,46 m2 i budynkami gospodarczymi (obora, stodoła, wiata), stanowiącej działki ewid. o nr 58 i 59, położonej w miejscowości Kanigowo 41, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nidzicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/00025169/5, wchodzącego w skład masy upadłości Kazimierza Smolińskiego.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 460 000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy).

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2024 roku w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej zamkniętej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02- 797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt OL1O/GUp/4/2022 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Kazimierza Smolińskiego (Kanigowo)” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Brak spełnienia wskazanego powyżej warunku może skutkować odrzuceniem oferty. Naruszenie stanu koperty może stanowić podstawę do zakończenia procesu sprzedaży realizowanego na podstawie niniejszego Regulaminu bez wyłonienia oferenta.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 46 000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym określonej powyżej kwoty najpóźniej do końca dnia wyznaczonego terminu).  Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy o nr 66 1600 1462 1088 3489 2000 0001 prowadzonym w BNP Bank Paribas S.A. z dopiskiem „Wadium – sygn. akt OL1O/GUp/4/2022 (Kanigowo)”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w dniu 22 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka lub upoważnioną przez niego osobę.

Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży z dnia 04 marca 2024 roku, Syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (licytacji), wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na etapie sprawdzania ofert. Aukcja przeprowadzana będzie wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży zostały zawarte w operacie szacunkowym z dnia 3 października 2022 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Mariusza Sienkiewicza, który to Operat będzie udostępniany do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.  Syndyk udostępnia Operat po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o poufności, o treści i formie określonej przez Syndyka. Wzór oświadczenia dostępny do pobrania poniżej.

Regulamin sprzedaży z dnia 04 marca 2024 roku, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży oraz uzgodnienie terminu oględzin nieruchomości, dostępne za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Przez wzgląd na osobę nabywcy, w odniesieniu do Przedmiotu sprzedaży może mieć zastosowanie ustawa w z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 roku – Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w szczególności art. 3 ust. 4 wskazanej ustawy, kreujący uprawnienie do prawa pierwokupu przysługujące z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.

 

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży nieruchomości TUTAJ.
  2. Wzór oferty nabycia nieruchomości TUTAJ.
  3. Oświadczenie o zachowaniu poufności – TUTAJ.
Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów