Samochody osobowe, koparko ładowarka, zagęszczarka, elektronarzędzia, sprzęt komputerowy i inne wchodzące w skład masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości DORBUD S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach sprzeda, w trybie aukcji poprzedzonej konkursem ofert, ruchomości wchodzące w skład masy upadłości o łącznej wartość minimalnej wynoszącej 138.590,00 zł netto.

W sprzedaży 40 pozycji ruchomości na które składają się miedzy innymi: samochody osobowe, koparko ładowarka, zagęszczarka, elektronarzędzia, sprzęt komputerowy, ogrodzenia budowlane.

Szczegółowy wykaz ruchomości oferowanych do sprzedaży wraz z ich fotografiami oraz minimalnymi cenami zakupu – do pobrania TUTAJ

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach sprzedaży oraz możliwość umówienia spotkania w celu oglądu przedmiotu sprzedaży, dostępne pod numerem tel. 513 438 973 (kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 15:00 ).

Ruchomości objęte przedmiotem sprzedaży znajdują się w Kielcach przy ul. Siennej 2.

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zgłoszenie udziału poprzez złożenie oferty cenowej, która winna zawierać:

  • dane oferenta w postaci: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, PESEL lub NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail;
  • określenie przedmiotu lub przedmiotów, którymi oferent jest zainteresowany do nabycia, wraz ze wskazaniem ich numeru inwentaryzacyjnego oraz z podaniem oferowanej ceny ich nabycia wyrażonej w wartości netto, nie mniejszej niż określona wartość likwidacyjna;
  • wpłata na rachunek masy upadłości kwoty wadium lub sum kwot wadium (w przypadku zainteresowania nabyciem kilku przedmiotów;
  • złożenie oświadczenia o akceptacji regulaminu sprzedaży.

Oferty na nabycie, wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium oraz oświadczeniem o akceptacji regulaminu, należy nadsyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@saltarski.com.

Oferty można składać na pojedyncze/wybrane ruchomości.

Termin nadsyłania ofert zostaje ustalony na dzień 30 kwietnia 2024 r. przy czym decyduje data wpływu oferty do Syndyka.

W przypadku otrzymania przez Syndyka, w terminie o którym mowa  powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie tego samego mienia, a nadto oferty, które tego mienia dotyczą będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję, powiadamiając o tym z odpowiednim uprzedzeniem (mailem, faksem lub pismem) wszystkich oferentów, którzy złożyli w terminie ważne i skuteczne oferty – równe co najmniej cenie minimalnej. Syndyk powiadomi uczestników aukcji o treści regulaminu aukcji, jak też o terminie, sposobie jak i miejscu przeprowadzenia aukcji. Cenę wywoławczą podczas aukcji będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana przez oferentów dopuszczonych do aukcji. Syndyk udzieli przybicia temu z uczestników aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję żaden z uczestników aukcji nie podwyższy (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przyjęciem). Jeżeli po rozpoczęciu aukcji żaden z oferentów nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej, Syndyk dokona wyboru oferty tego z oferentów, który zaoferował najwyższą cenę wyrażoną w ważnej i skutecznie złożonej ofercie. Sprzedaż będzie możliwa dopiero po uprzednim uiszczeniu przez oferenta do kasy, bądź też na rachunek bankowy masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości, całości ustalonej ceny sprzedaży. Cena sprzedaży ustalona w wyniku wyboru oferty jest ostateczna i nie podlega negocjacji.

Ewentualne koszty wynikłe z zawarcia umowy sprzedaży, w tym koszty załadunku, rozładunku jak i koszty transportu w całości ponosić będzie kupujący oferent;

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.

W celu uniknięcia wątpliwości Syndyk wskazuje, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży ruchomości – TUTAJ
  2. Wzór oświadczenia o akceptacji regulaminu sprzedaży – TUTAJ PLIK WORD, TUTAJ PLIK PDF
  3. Wykaz ruchomości – TUTAJ
Przetargi

Lista aktualnych przetargów