Ruchomości w postaci komputerów stacjonarnych, monitorów, telefonów komórkowych i innych, wchodzące w skład masy upadłości ARNA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Arna sp. z o.o.. w upadłości likwidacyjnej z/s w Warszawie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości w postaci: komputerów stacjonarnych, monitorów, telefonów komórkowych i innych.

Łączna cena ruchomości: 1 812,00 zł netto (można składać oferty na pojedyncze ruchomości).

Zestawienie ruchomości oferowanych na sprzedaż wraz z cenami jednostkowymi dostępne do pobrania TUTAJ

Zdjęcia ruchomości oferowanych do sprzedaży TUTAJ

Szczegółowe informacje dot. przedmiotu sprzedaży oraz terminu oględzin pod nr tel. 695-400-064 (kontakt tylko pn-pt 8:00-16:00) lub e-mail: e.krawczyk@saltarski.com.

Oferty można składać jedynie drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 21.09.2023 roku.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  1. Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres zamieszkania/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numer KRS, REGON, NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.
  2. Oferowaną cenę nabycia netto za składniki majątkowe będące przedmiotem sprzedaży, przy czym oferowana cena winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż minimalna cena jednostkowa netto za daną ruchomość.
  3. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, tj. stanem technicznym, użytkowym, prawnym oraz wyposażeniem pojazdu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
  4. Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.
  5. Dokładne oznaczenie przedmiotu oferty (marka, model oraz nr rejestracyjny pojazdu).
  6. Kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.

Jeżeli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki sprzedaży, Syndyk (lub osoba przez niego upoważniona) przeprowadzi aukcję telefoniczną.

Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę sprzedaży przed wydaniem ruchomości wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów