Udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej – dz. nr 115/1, z obr. nr 115, zabudowanej budynkiem usługowym z częścią mieszkalną, położonej w Olsztynie przy Al. Przyjaciół 40A, wchodzący w skład masy upadłości Wojciecha Machowskiego

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Machowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp „of” 228/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Wojciecha Machowskiego udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej – dz. nr 115/1, z obr. nr 115, zabudowanej budynkiem usługowym z częścią mieszkalną, położonej w Olsztynie przy Al. Przyjaciół 40A, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OL1O/00034539/7.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 959 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 roku do godziny 15:00 w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (tj. Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02–797 Warszawa) wraz z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA ZAKUP UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Machowskiego, sygn. akt V GUP „OF” 228/21” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 95,000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Wojciecha Machowskiego kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Wojciecha Machowskiego o nr 16 1050 1025 1000 0092 9011 0684 (prowadzony przez ING Bank Śląski S.A.) z dopiskiem „Wadium – udział 1/2 nieruchomość gruntowa zabudowana”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w dniu 29 kwietnia 2024 roku o godzinie 11:00.

Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne określone w Regulaminie sprzedaży z dnia 21 marca 2024 roku, Syndyk wyznaczy termin aukcji, która zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams, wśród oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym z dnia 20 lipca 2023 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Mariusza Sienkiewicza, który to Operat zostanie udostępniony zainteresowanym za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” w oparciu o wniosek skierowany na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Syndyk udostępni Operat po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o poufności, dostępnego do pobrania poniżej.

Regulamin sprzedaży z dnia 21 marca 2024 roku, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży oraz uzgodnienie terminu oględzin nieruchomości, dostępne za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

 

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedażyTUTAJ
  2. Wzór oferty nabycia udziału w nieruchomościTUTAJ
  3. Oświadczenie o zachowaniu poufnościTUTAJ
Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów