Udział 1/3 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Miąsowa, gm. Sobków, pow. jędrzejowskim, woj. świętokrzyskim, wchodzący w skład masy upadłości Jerzego Olszaka

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego Olszaka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt KI1L/GUp-s/251/2023, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości rolnej – działki nr 177 z obrębu 0011 Miąsowa, o powierzchni 0,9741 ha, położonej w miejscowości Miąsowa, gminie Sobków, powiecie jędrzejowskim, województwie świętokrzyskim.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 7 900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych).

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 maja 2024 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02–797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka wskazana powyżej. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (tj. Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02–797 Warszawa) wraz z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA ZAKUP UDZIAŁU 1/3 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ, w postępowaniu upadłościowym JERZEGO OLSZAKA, sygn. akt KI1L/GUp-s/251/2023” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 790,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Jerzego Olszaka kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jerzego Olszaka o nr 10 1090 2835 0000 00012954 4520 (prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.) z dopiskiem „Wadium – udział 1/3 nieruchomość rolna”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02–797 Warszawa w dniu 16 maja 2024 roku o godzinie 11:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka lub upoważnioną przez niego osobę. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne, Syndyk wyznaczy termin Aukcji, która zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Justynę Terlecką z dnia 19 grudnia 2023 r., który zostanie udostępniony do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com wraz z podpisanym oświadczeniem o poufności, o treści i formie określonej we wzorze dostępnym do pobrania poniżej. Operat jest również dostępny do wglądu w aktach postępowania upadłościowego Jerzego Olszaka prowadzonych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod sygn. akt KI1L/GUp-s/251/2023.

Regulamin sprzedaży z dnia 10 kwietnia 2024 roku, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@saltarski.com.

 

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży udziału w nieruchomości – TUTAJ
  2. Wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości – TUTAJ
  3. Oświadczenie o zachowaniu poufności – TUTAJ

Przetargi

Lista aktualnych przetargów