Udział 15/16 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej – działki ewid. nr 268, położonej w miejscowości Ligowo, w gminie Mochowo, wchodzący w skład masy upadłości Andrzeja Gołębiewskiego// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości Andrzeja Gołębiewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału 15/16 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewid. nr 268 o powierzchni 1,46 ha, położonej w miejscowości Ligowo, w gminie Mochowo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PL1E/00007256/2.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 8 724,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote).

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 lipca 2022 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 696/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA ZAKUP UDZIAŁU 15/16 W DZIAŁCE NR 268 w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Gołębiewskiego w sprawie XIX GUp 696/20” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 872,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa złote) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Andrzeja Gołębiewskiego kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Andrzeja Gołębiewskiego o nr  PL 09 1050 1025 1000 0092 7782 8670 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt XIX GUp 696/20 – udział 15/16 w działce nr 268”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 01 sierpnia 2022 roku o godzinie 12:30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Gołębiewskiego lub upoważnioną przez niego osobę. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne, Syndyk wyznaczy termin aukcji, która zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams. Aukcja zostanie przeprowadzona nie wcześniej niż po upływie 21 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym z dnia 18 stycznia 2021 roku sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę Artura Olczaka, który zostanie udostępniony do wglądu w formie skanu w odpowiedzi na wniosek o jego udostępnienie skierowany na adres e-mail Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego: kancelaria@saltarski.com. Operat dostępny również do wglądu w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 696/20 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości, regulamin sprzedaży udziału w nieruchomości w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziału w ww. nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Przez wzgląd na osobę nabywcy, w odniesieniu do Przedmiotu sprzedaży może mieć zastosowanie ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 roku – Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w szczególności art. 3 ust. 4 wskazanej ustawy, kreujący uprawnienie do prawa pierwokupu przysługujące z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.

Do pobrania:

  1. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości  TUTAJ.
  2. Regulamin sprzedaży nieruchomości TUTAJ.
  3. Wzór oferty na nabycie udziału w nieruchomości TUTAJ.
Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów