Udział w wysokości 1/2 części w prawie własności ruchomości stanowiących wyposażenie restauracji „Brylant” i stacji benzynowej położonej w Bidzinach oraz wyposażenie lokalu mieszkalnego w Ożarowie, wchodzący w skład masy upadłości Dariusza Domańczuka

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Dariusza Domańczuka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności ruchomości stanowiących wyposażenie Restauracji „Brylant” i stacji benzynowej położonej w miejscowości Bidziny 57A, 27-532 Wojciechowice oraz wyposażenia lokalu mieszkalnego położonego w Ożarowie za łączną cenę nie niższą niż 63 606,05 .

W wypadku gdyby przed lub po zawarciu umowy sprzedaży Przedmiotu sprzedaży okazało się, że sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, m.in. w wyniku uznania decyzją właściwego organu podatkowego, że w stosunku do któregokolwiek z Przedmiotów sprzedaży oferowanych w niniejszym ogłoszeniu powinien zostać naliczony podatek od towarów i usług (VAT), nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na właściwy rachunek bankowy, kwoty należnego podatku VAT w terminie 14 dni od powiadomienia go o takiej konieczności. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, która mogłaby wyniknąć ze zdarzenia opisanego w zdaniu poprzedzającym.

Dopuszczalna jest sprzedaż łączna jak też rozłączna poszczególnych składników majątkowych oferowanych przez Syndyka, przy czym pierwszeństwo w rozpatrzeniu będą mieć oferty łączne.

Wszelkie informacje o  przedmiocie i  trybie sprzedaży oraz umówienie terminu oględzin ruchomości możliwe za pośrednictwem nr tel.: 663-202-900 (kontakt wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) oraz e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 11 kwietnia 2024 roku.

Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta – imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, kontaktowy numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, nazwy postępowania upadłościowego i oferowanej ceny.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie poszczególnych ruchomości, a nadto dane ofert będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk lub pełnomocnik ustanowiony przez Syndyka przeprowadzi aukcję pomiędzy oferentami.

Syndykowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od sprzedaży bez podawania przyczyny. Wskazane wyżej uprawnienie może zostać zrealizowane na każdym etapie sprzedaży. Ponadto Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty sprzedaży ruchomości bez podania przyczyny.

Szczegółowy wykaz ruchomości znajduje się TUTAJ.

Galeria

 

Przetargi

Lista aktualnych przetargów