Udziały w spółkach Europe Calling sp. z o.o. w Radomiu i Multimedia Interactive sp. z o.o. w Radomiu, wchodzące w skład masy upadłości Energetycznego Centrum S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Energetycznego Centrum  S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości Energetycznego Centrum  S.A. w upadłości, w postaci:

  1. 124 udziałów w Spółce Europe Calling sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (KRS: 0000281962), za cenę nie niższą niż kwota 1,00 (jeden) zł, odpowiadającą wartości rynkowej tych udziałów określonej w opinii zatytułowanej „Oszacowanie wartości 124 udziałów spółki Europe Calling sp. z o.o. z siedzibą w (26-604) Radomiu przy ul. Granicznej 17 wg aktywów netto spółki których właścicielem jest Energetyczne Centrum SA w upadłości” z listopada 2019 roku, sporządzonej przez dr. Jarosława Ciepał oraz mgr. Andrzeja Jakubaszek.
  2. 2973 udziałów w Spółce Multimedia Interactive sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (KRS: 0000441120), za cenę nie niższą niż kwota 1,00 (jeden) zł, odpowiadającą wartości rynkowej tych udziałów określonej w opinii zatytułowanej „Oszacowanie wartości 2973 udziałów spółki Multimedia Interactive sp. z o.o. z siedzibą w (26-604) Radomiu przy ul. Granicznej 17 wg aktywów netto spółki których właścicielem jest Energetyczne Centrum SA w upadłości” z listopada 2019 roku, sporządzonej przez dr. Jarosława Ciepał oraz mgr. Andrzeja Jakubaszek.

Wszelkie informacje o przedmiocie i trybie sprzedaży udziałów w spółkach Europe Calling sp. z o.o. i Multimedia Interactive sp. z o.o. są dostępne za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Oferty na zakup ww. praw majątkowych Upadłego należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka – Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02- 797 Warszawa lub w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 15 października 2021 roku. Oferta winna zawierać pełne dane oferenta (imię i nazwisko/ nazwa firmy, adres zamieszkania/adres siedziby firmy, PESEL/NIP, kontaktowy numer telefonu oraz adres e-mail), proponowaną cenę zakupu, podpis osoby uprawnionej oraz wskazanie, którego prawa dotyczy oferta.

Wyceny ww. praw majątkowych pozostają do wglądu w Kancelarii Syndyka w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, po uprzednim uzgodnieniu terminu ich udostępnienia za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka), więcej niż jednej oferty na nabycie tego samego prawa majątkowego Upadłego, a nadto dane oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję na nabycie ww. praw.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów