Wierzytelności o wartości nominalnej 1 402 987,13 zł, wchodzące w skład masy upadłości Rush Hour Pizza Polska sp. z o. o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Rush Hour Pizza Polska sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości o wartości nominalnej 1 402 987,13 zł, wymienionych w poz. 18, 19, 20 i 21 spisu należności, opisanych w Oszacowaniu wartości rynkowej i likwidacyjnej wierzytelności przysługujących Rush Hour Pizza Polska sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (wg stanu na dzień 19 kwietnia 2024 r. i poziomu cen na II kwartał br.) sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Andrzeja Jakubaszka, za łączną cenę nie niższą niż 1 570,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt złotych).

Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży, w tym o wykaz wierzytelności objętych sprzedażą, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Osoby zainteresowane nabyciem Przedmiotu sprzedaży winny składać oferty bezpośrednio w Kancelarii Syndyka tj. Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02 – 797 Warszawa (w godzinach pracy Kancelarii Syndyka) lub przesłać je na adres e-mail kancelarii Syndyka: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 19 czerwca 2024 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Oferta zakupu powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
  • kontaktowy numer telefonu i e-mail,
  • nazwę postępowania upadłościowego w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
  • dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
  • oferowaną cenę nabycia,
  • podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie zakreślonym do składania ofert więcej niż jednej oferty na nabycie tych samych wierzytelności, równych cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję przyjmując za cenę wywoławczą najwyższą cenę spośród dotychczas zaoferowanych.

Do dnia zawarcia umowy sprzedaży Syndyk jest uprawniony do wyłączenia ze zbycia wierzytelności lub ich części, w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności zostanie odpowiednio pomniejszona.

Syndykowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od sprzedaży wszystkich lub niektórych wierzytelności na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkie koszty zawarcia umowy oraz podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi kupujący.

Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości całości ceny sprzedaży.

Koszty zawarcia umowy oraz należne podatki ponosi w całości oferent.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Do pobrania:

  1. Oświadczenie o zachowaniu poufności – TUTAJ
Przetargi

Lista aktualnych przetargów