Wierzytelności o wartości nominalnej 13.856.828,86 zł, wchodzące w skład masy upadłości FLUID S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości FLUID S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości FLUID S.A. w upadłości o wartości nominalnej 13.856.828,86 zł, powstałych z tytułu dostaw i usług, udzielonych pożyczek i innych tytułów, wykazanych w dokumencie pn. „Oszacowanie wartości rynkowej i wartości likwidacyjnej wierzytelności przysługujących FLUID S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie od podmiotów zobowiązanych do sprawy sygn. akt V GUp 83/20” sporządzonym przez biegłego sądowego Andrzeja Jakubaszek, z wyłączeniem:

  1. wierzytelności ujętej w Tablicy nr 5 stanowiącej integralną część oszacowania pod pozycją 30 w zakresie kwoty o wartości nominalnej 300,00 zł;
  2. wierzytelności ujętej w Tablicy nr 5 stanowiącej integralną część oszacowania pod pozycją 85,

za łączną cenę nie niższą niż 13 077,68 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych i  68/100).

Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Osoby zainteresowane nabyciem Przedmiotu sprzedaży winny składać oferty bezpośrednio w Kancelarii Syndyka tj. Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02 – 797 Warszawa (w godzinach pracy Kancelarii Syndyka) lub przesłać je na adres e-mail kancelarii Syndyka: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 25 kwietnia 2024 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Oferta zakupu powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
  • kontaktowy numer telefonu i e-mail,
  • nazwę postępowania upadłościowego w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
  • dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
  • oferowaną cenę nabycia,
  • podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie zakreślonym do składania ofert, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka), więcej niż jednej oferty na nabycie tych samych wierzytelności, równych cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję, powiadamiając uprzednio (mailem lub pisemnie) oferentów, którzy złożyli skuteczne oferty, o terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia aukcji; cenę wywoławczą podczas aukcji będzie stanowić najwyższa zaoferowana przez oferentów cena; Syndyk udzieli przybicia temu z uczestników aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję nikt z uczestników nie podwyższy (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przyjęciem); jeżeli po rozpoczęciu aukcji żaden z oferentów nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej, Syndyk dokona wyboru oferty tego z oferentów, który zaoferował najwyższą cenę w ofercie złożonej na piśmie; zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości, całości ceny sprzedaży; pozostałe warunki aukcji określi Syndyk w regulaminie.

Syndyk jest uprawniony do wyłączenia ze zbycia wierzytelności lub ich części, w szczególności w przypadku ustalenia nieistnienia danej wierzytelności w całości lub w części lub w przypadku dokonania zapłaty przez dłużnika; w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności zostanie pomniejszona o wynikającą z dokumentu pn. „Oszacowanie wartości rynkowej i wartości likwidacyjnej wierzytelności przysługujących FLUID S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie od podmiotów zobowiązanych do sprawy sygn. akt V GUp 83/20” wartość wierzytelności wyłączonej ze sprzedaży lub odpowiednią część tej wartości.

Sprzedaż obejmuje łącznie zbycie wszystkich należności wykazanych w dokumencie pn. „Oszacowanie wartości rynkowej i wartości likwidacyjnej wierzytelności przysługujących FLUID S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie od podmiotów zobowiązanych do sprawy sygn. akt V GUp 83/20” sporządzonym przez biegłego sądowego Andrzeja Jakubaszek, tj. całego pakietu wierzytelności objętych ww. dokumentem (poza wierzytelnościami wyłącznymi z procesu sprzedaży).

Syndyk udostępni Oszacowanie po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o poufności dostępnego do pobrania TUTAJ.

Koszty zawarcia umowy ponosi w całości oferent.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów