Wierzytelności o wartości nominalnej 6.761.173,53 zł, wchodzące w skład masy upadłości „Wigry-Projekt” sp. z o. o. w upadłości

Syndyk masy upadłości „Wigry-Projekt” sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki pakietu wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości „Wigry-Projekt” sp. z o. o. w upadłości o wartości nominalnej 6.761.173,53 zł, za cenę nie niższą niż 1 706,93 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset sześć złotych i 93/100) brutto.

Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży, w tym o wykaz wierzytelności objętych sprzedażą, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Osoby zainteresowane nabyciem Przedmiotu sprzedaży winny składać oferty bezpośrednio w Kancelarii Syndyka tj. Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02 – 797 Warszawa (w godzinach pracy Kancelarii Syndyka) lub przesłać je na adres e-mail kancelarii Syndyka: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 25 czerwca 2024 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Oferta zakupu powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
  • kontaktowy numer telefonu i e-mail,
  • nazwę postępowania upadłościowego w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
  • dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
  • oferowaną cenę nabycia,
  • podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.

Każdy oferent przystępujący do procesu sprzedaży poprzez złożenie oferty potwierdza fakt zapoznania się ze stanem ogólnym składników majątkowych będących jej przedmiotem, dokonaniem ich pełnej weryfikacji w tym przede wszystkim co do stanu udokumentowania, sporności,  kondycji finansowej danego dłużnika, stopnia przeterminowania.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie zakreślonym do składania ofert więcej niż jednej oferty, a nadto oferty złożone w terminie opiewać będą na wartość równą co najmniej cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję.

Do dnia zawarcia umowy sprzedaży Syndyk jest uprawniony do wyłączenia ze zbycia wierzytelności lub ich części, w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności zostanie odpowiednio pomniejszona.

Syndykowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od sprzedaży wszystkich lub niektórych wierzytelności na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożenie oferty na wybrane jednostkowe wierzytelności objęte pakietem oferowanym do sprzedaży jest niedopuszczalne i skutkować będzie odrzuceniem oferty bez wezwania do jej uzupełnienia.

Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości całości ceny sprzedaży.

Koszty zawarcia umowy oraz należne podatki ponosi w całości oferent.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Do pobrania:

  1. Oświadczenie o zachowaniu poufności – TUTAJ
Przetargi

Lista aktualnych przetargów