Wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 332 843,21 zł, wchodzące w skład masy upadłości Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o. o. Kunka sp. k. w upadłości

Syndyk masy upadłości Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o. o. Kunka sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o. o. Kunka sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 332 843,21 zł, opisanych w „Oszacowaniu wartości rynkowej i likwidacyjnej wierzytelności przysługujących Grójeckiemu Centrum Logistycznemu Sp. z o. o. Kunka Sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie od podmiotów zobowiązanych majątkowo (wg stanu na dzień 06 kwietnia 2022 r. i poziomu cen na II kwartał br.)” sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Andrzeja Jakubaszka, za łączną cenę nie niższą niż 34 822,90 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote i 90/100).

Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Osoby zainteresowane nabyciem Przedmiotu sprzedaży winny składać oferty bezpośrednio w Kancelarii Syndyka tj. Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02 – 797 Warszawa (w godzinach pracy Kancelarii Syndyka  tj. 8.00 – 16.00) lub przesłać je na adres e-mail kancelarii Syndyka: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 04 sierpnia 2023 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Oferta zakupu powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
  • kontaktowy numer telefonu i e-mail,
  • nazwę postępowania upadłościowego w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
  • dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
  • oferowaną cenę nabycia,
  • podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie zakreślonym do składania ofert więcej niż jednej oferty na nabycie tych samych wierzytelności, równych cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję i udzieli przybicia temu z uczestników aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Do dnia zawarcia umowy sprzedaży Syndyk jest uprawniony do wyłączenia ze zbycia wierzytelności lub ich części, w szczególności w przypadku dokonania zapłaty przez dłużnika – w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności zostanie pomniejszona o wynikającą z Oszacowania wartość wierzytelności wyłączonej ze sprzedaży lub odpowiednią część tej wartości.

Syndykowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od sprzedaży wszystkich lub niektórych wierzytelności, do dnia zawarcia umowy sprzedaży, bez podania przyczyny.

Wszelkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości całości ceny sprzedaży.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów