Znaki towarowe „DORBUD”, wchodzące w skład masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki praw ochronnych do znaków słowno-graficznych wchodzących w skład masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości w postaci:

  1. prawa ochronnego do znaku słowno-graficznego „DORBUD”, nr prawa wyłącznego R.270942, ujętego pod poz. 2422 spisu inwentarza, za cenę nie niższą niż 1,23 zł brutto,
  2. prawa ochronnego do znaku słowno-graficznego „DORBUD”, nr prawa wyłącznego R.270943, ujętego pod poz. 2423 spisu inwentarza, za cenę nie niższą niż 1,23 zł brutto.

Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Syndyka na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa bądź drogą elektroniczną w skanie na adres e-mail: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 08 grudnia 2022 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka)

Oferta zakupu powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
  • kontaktowy numer telefonu i e-mail,
  • dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
  • nazwę postępowania upadłościowego, w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
  • oferowaną cenę nabycia,
  • podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i trybie sprzedaży dostępne za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu), więcej niż jednej oferty na nabycie znaku słowno-graficznego, a nadto co najmniej dwie oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję.

Pierwszeństwo mają oferty zakupu obejmujące pakiet praw do ww. znaków towarowych.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed podpisaniem umowy z Syndykiem.

Wszelkie koszty wynikłe z zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosić będzie kupujący oferent (nabywca).

Syndykowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od sprzedaży składników majątkowych objętych procesem sprzedaży – bez podawania przyczyny. Wskazane wyżej uprawnienie może zostać zrealizowane w każdym czasie przed zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów