Znaki towarowe STANZA, wchodzące w skład masy upadłości STANZA S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości STANZA S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki praw ochronnych do znaków towarowych wchodzących w skład masy upadłości STANZA S.A. w upadłości w postaci:

  1. prawa ochronnego do znaku towarowego STANZA (znak słowny) o nr zgłoszenia Z.466559 oraz nr prawa wyłącznego 301673, obowiązującego do dnia 24 stycznia 2027 roku, za cenę nie mniejszą niż 1,00 zł netto tj. 1,23 zł brutto,
  2. prawa ochronnego do znaku towarowego STANZA (znak słowno – graficzny) o nr zgłoszenia Z.428234 oraz nr prawa wyłącznego 276164, obowiązującego do dnia 28 sierpnia 2024 roku, za cenę nie mniejszą niż 1,00 zł netto tj. 1,23 zł brutto.

Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Syndyka na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa bądź drogą elektroniczną w skanie na adres e-mail: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 26 stycznia 2022 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Oferta zakupu powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
  • kontaktowy numer telefonu i e-mail,
  • dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
  • nazwę postępowania upadłościowego, w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
  • oferowaną cenę nabycia,
  • podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i trybie sprzedaży dostępne za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu), więcej niż jednej oferty na nabycie znaku towarowego, a nadto co najmniej dwie oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję, powiadamiając o tym  z odpowiednim uprzedzeniem (mailem, faksem lub pismem) wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty równe co najmniej cenie minimalnej. Cenę wywoławczą podczas aukcji będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana przez oferentów dopuszczonych do aukcji. Aukcja zostanie przeprowadzona wyłącznie przy użyciu urządzeń zdalnego porozumiewania się (email lub telefon).

Pierwszeństwo mają oferty zakupu obejmujące pakiet praw do znaków towarowych.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed podpisaniem umowy z Syndykiem.

Wszelkie koszty wynikłe z zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosić będzie kupujący oferent (nabywca).

Syndykowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od sprzedaży składników majątkowych objętych procesem sprzedaży – bez podawania przyczyny. Wskazane wyżej uprawnienie może zostać zrealizowane w każdym czasie przed zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów